สสส. คว้ารางวัล “Nelson Mandela Award for Health Promotion”

ผู้จัดการ สสส. ขอบคุณ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ที่ทุ่มเทจนนานาชาติยอมรับ ยกย่องให้ สสส. รับรางวัลระดับโลก ย้ำรางวัลเป็นของทุกคน เผย 5 เหตุผลสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมไทย ที่ กก.มีมติเอกฉันท์มอบรางวัล

          ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 148 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ประกาศ ให้ สสส. ได้รับรางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021 ประเภทองค์กรสร้างผลงานสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้วยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการยอมรับถึงงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย รางวัลที่ได้รับคือหมุดหมายสำคัญของความสำเร็จของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทุกคน ที่อุทิศตนทำงานจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของประเทศไทย โดยมีภาคียุทธศาสตร์สำคัญอย่างกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอชื่อ สสส. เข้าร่วมคัดเลือกต่อองค์การอนามัยโลกจนได้รับรางวัล 

 

 

          “ในฐานะผู้แทนขององค์กร ขอประกาศถึงผู้ที่ร่วมกันสร้างผลงานที่ได้รับการยอมรับครั้งนี้ ตั้งแต่ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทั้งที่เคยผลักดันงานร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน  และที่สำคัญคือ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทุกคน ที่ทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ว่าทุกท่านจะได้มาร่วมงานกับ สสส. เป็นระยะเวลาสั้นหรือยาว รางวัลนี้เป็นของทุกท่าน เพราะ สสส. ตั้งใจออกแบบให้เป็นองค์กรที่มีลักษณะเปิดกว้าง มีกลไกทำงานที่เอื้อต่อการเข้ามาร่วมของบุคคลและองค์กรที่กว้างขวางและหลากหลาย ทั้งการมาร่วมกันของจุดประกายพลังความคิด จิตสาธารณะ และการรวมพลังการลงมือทำ มาร่วมขบวนการสร้างสุขภาวะให้ผู้คนในสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ระบบสนับสนุนที่คล่องตัวแต่โปร่งใส”ดร.สุปรีดากล่าว

 

 

          ผู้จัดการ สสส. กล่าวอีกว่า สสส. เป็น 1 ใน 8 องค์กร ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะทำงานสุขภาพแห่งชาติของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก เหตุผลที่คณะกรรมการระบุถึงได้รับรางวัล มาจากความสำเร็จ 5 ข้อ 1. การสนับสนุนพัฒนาและผลักดันให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น การออก พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 การจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2.สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะและเท่าเทียม เช่น การรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา การสนับสนุนเตรียมความพร้อมและการจ้างงานคนพิการที่เป็นลูกจ้างอย่างเป็นธรรม 3.แสดงบทบาทนำในการเผยแพร่ประสิทธิภาพของกลไกนวัตกรรมการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การช่วยเหลือทางวิชาการแก่กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำในการจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ประเทศมองโกเลีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม สปป. ลาว 4.ส่งมอบคุณค่าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วต่อสังคมไทย และยังมีความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดใหม่ เช่น การช่วยเตรียมสังคมไทยสู่ “ชีวิตวิถีใหม่” ทั้งสื่อสารรณรงค์ การริเริ่มโครงการใหม่ การปรับแผนงาน/โครงการเดิมให้ตอบสนองต่อภาวะโควิด-19  5.มีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวชี้วัดทางสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพ เช่น อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือจำนวนประชากรไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้น

 

 

          ดร.สุปรีดา กล่าวด้วยว่า รางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion เป็นการรำลึกถึง นายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ผู้มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ รางวัลดังกล่าวมีขึ้นครั้งแรกในปี 2020 องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ “Equi-Sastipen-Rroma Network” ประเทศสเปน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายร่วมระหว่าง 21 หน่วยงาน ทำงานร่วมกับรัฐบาลสเปนในการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างเสริมความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มประชากรชาวโรมานี สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจะมีขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 ในเดือนพฤษภาคม 2564