วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2563 รวม 15 ท่าน

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2563 รวม 15 ท่าน

 

              วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2563 รวม 15 ท่าน

              (ความยาว 43 นาที)

 

 

 


 

 

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2563 แยกเป็นแต่ละท่าน

  

ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

 

 

นายเกษม อัชฌาสัย

 

 

นางจงกลณี สุวรรณทรรภ (อรุณรุ่ง, ดวงเดือน)

 

 

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

 

 

รศ. ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล

 

 

นายชานนท์ ภาคศิริ (สุรินทร์ ภาคศิริ)

 

 

นายโชติ ศรีสุวรรณ

 

 

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา

 

 

นายไพบูลย์ พันธ์เมือง (พร เมืองใต้, ผกายฟ้า ประกาศิต)

 

 

นายไพบูลย์ สำราญภูติ (ศรี อยุธยา, คีตา พญาไทย)

 

 

นายมังกร แพ่งต่าย

 

 

นางรำไพพรรณ ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ)

 

 

นางวรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)

 

 

นายเวทิน ศันสนียเวทย์

 

 

ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง (อร อักษรา)

 

“สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย” ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 
 

//......................

              CR : “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย”

              https://www.facebook.com/thaiwriterassociation/

//......................