เชิญชวนประกวด “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” รางวัลกว่า 2 แสน

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 เปิดรับผลงาน “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” และ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี” รางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท ส่งผลงานได้ถึง 30 เมษายน 2564 นี้

         ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับผลงานโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

         ประเภทรางวัล และ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 

          1. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (เรื่องสั้นสำหรับผู้อ่านทั่วไป)

         รุ่นเยาวชน คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

         รุ่นประชาชนทั่วไป คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา

 

         2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

         คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จากัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา

         (เรื่องสั้นสำหรับผู้อ่านที่เป็นเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี)

 

         เงินรางวัล

         รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

 

         รุ่นเยาวชน

         รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

 

         รุ่นประชาชนทั่วไป

         รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

 

         รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

         รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

 

         กติกา และ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

         (1) ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้า และไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า

         (2) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน สื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

         (3) ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท ในแต่ละประเภทส่งได้ 1 ผลงาน และผลงานที่ส่งประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วจะไม่สามารถนำมาส่งประเภทอื่นได้อีก (รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ เลือกส่งผลงานได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น)

         (4) กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก

         (5) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำสาเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ทุกกรณี

         (6) คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

         (7) ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก เป็นของคณะผู้จัดการประกวด

         (8) การจัดพิมพ์รวมเล่มหนังสือ ต้นฉบับที่ชนะรางวัลและได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการการตรวจแก้ต้นฉบับจากบรรณาธิการก่อน

         (9) ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานครั้งแรกเป็นของโครงการฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี

 

         เกณฑ์การตัดสิน

         (1) คุณสมบัติของผู้สมัครต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

         (2) แก่นของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ (Science Fiction ทั้ง Hard Science และ Soft Science) / มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง)

         (3) พิจารณาจากการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเชิงวิทยาศาสตร์ / มีกลวิธีในการนาเสนอแง่มุมที่แปลกใหม่ / มีคุณค่าทางวรรณศิลป์

         (4) เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี

         (5) หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับดังกล่าว และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

         (6) ในกรณีที่ส่งผลงานประเภทเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี เนื้อหาสาระของเรื่องสั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

 

         หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 30 เมษายน 2564 (เวลา 23.59 น.) สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

         ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทาง www.nsm.or.th (พร้อมกันทุกประเภท)

 

         การส่งใบสมัครและผลงาน

         ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงาน ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 

         ช่องทางที่ 1

         ทางอีเมล์: shortsciencestory@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจากผู้จัดจึงถือว่าการส่งประกวดเสร็จสมบูรณ์

         ช่องทางที่ 2

         ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”

         ช่องทางที่ 3

         ส่งด้วยตัวเองที่ (ในเวลาทาการ 09.00 – 17.00 น.)

         ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

         39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

         ** ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ**

 

         ทั้งนี้ กองประกวดฯ ยังได้จัด “การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1471,1473,1475 (วรภร, สุมัยญา, ศักดิ์ชัย)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด (คลิก)