เปิดรับแล้ว! ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมฯ “ดวงใจวิจารณ์” ปี 64

เพจ “ดวงใจวิจารณ์”ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น เปิดรับผลงานถึง 31 มีนาคม 2564

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ดวงใจวิจารณ์” โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน- คิด- วิจารณ์ ในเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนกระตุ้นให้นักอ่านและผู้สนใจ ให้ความสำคัญกับการวิจารณ์ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของงานวรรณกรรมอย่างมีเหตุผล

          ข้อกำหนดบทวิจารณ์วรรณกรรม

          1. เป็นบทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนไทยประเภทต่างๆ อาทิ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ที่พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2564

          2. เป็นการวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมทั้งเล่ม

          3. เป็นบทวิจารณ์ที่เขียนด้วยตนเองและเป็นภาษาไทย ไม่ได้แปลหรือดัดแปลงมาจากงานเขียนของผู้อื่น

          4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นบทวิจารณ์ที่เขียนใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล

          5. พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 p. ความยาวประมาณ 2 – 4 หน้าเอสี่

          6. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือ/และนามปากกา (หากมี) พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ ในหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์

          7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

          ระยะเวลาเปิดรับผลงาน  บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

 

          ส่งผลงานได้ที่ e-mail: duangjaivijarn@gmail.com  

 

          รางวัล

 

          รอบแรก    ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และได้รับหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 ชุด

 

          รอบตัดสิน
          ระดับมัธยมศึกษา รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท)
          ระดับอุดมศึกษา รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท)

 

          การประกาศผล

          รอบแรก ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์รอบตัดสิน เดือนกรกฎาคม 2564 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์  

 

 

CR : Facebook "ดวงใจวิจารณ์"