ฟื้น ‘โรงงานกระดาษกาญจนบุรี’ คนกาญจน์ฯรวมใจต่อยอดอนุรักษ์

ฟื้น โรงงานกระดาษกาญจนบุรีคนกาญจน์ฯรวมใจต่อยอดอนุรักษ์

 

         สัมมนา “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโรงงานกระดาษกาญจนบุรี” อนุกรรมาธิการศิลปะ-วัฒนธรรมฯ วุฒิสภา จัดระดมสมองทุกภาคส่วน ร่วมใจต่อยอดอนุรักษ์และพัฒนา “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” แย้ม จัดตั้ง “มูลนิธิ” เพื่อบริหารจัดการ เดินหน้าสร้างรูปธรรมแหล่งเรียนรู้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโรงงานกระดาษกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา โดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของการพัฒนาอาคารโรงงานกระดาษแห่งนี้ ซึ่งครอบคลุม 4 ภูมิ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์ ภูมิประวัติ และภูมิธรรม

 

“จะเป็นสถานที่จัดแสดง-เล่าเรื่องเมืองกาญจน์ฯไว้ในที่เดียวกัน เพราะความตื่นตัวของชาวเมืองกาญจน์ฯ เราจึงได้เห็นความร่วมมือจาก 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อันเป็นลักษณะไตรภาคีโดยแท้ เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกัน คณะอนุกรรมาธิการจะประสานกับทุกฝ่ายและช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เพื่อความภาคภูมิใจของชาวเมืองกาญจน์ฯ ของประเทศ และเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของชาวโลกอีกด้วย”

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าภาพร่วม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน โดยงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กาญจนบุรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ”

 

ศ.นพ.ประเวศ ได้เสนอต่อที่ประชุม ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้วัฒนธรรมเป็นฐานราก โดยเฉพาะเรื่องการทำพิพิธภัณฑ์โรงงานกระดาษกาญจนบุรี โดยเห็นว่า น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแบบองค์รวม โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแก่นแกนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสร้างปัญญา และการสร้างสันติภาพ เพราะวัฒนธรรมกับสันติภาพ สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชน ที่ต้องมีความสมดุลกัน จึงจะเป็นความสุขและก่อเกิดสันติภาพ  

 

ราษฎรอาวุโส ยังระบุว่า ควรจัดฟอรั่มโดยการเชิญชวนคนกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชุมชน ครูนักปกครอง นักธุรกิจ ประชาชน มาพูดคุยกัน หารือหาแนวทางร่วมกันในเรื่องการพัฒนาจังหวัดกันบ่อย ๆ หรือเดือนละครั้ง ซึ่งจะเป็นการสร้างผู้นำ สร้างกระบวนการในการบริหารจัดการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ทุกจังหวัด พร้อมย้ำว่า "ถ้าเราเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง ทุกชุมชนจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสัมมนาดังกล่าว มีการจัดอภิปรายเรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาโรงงานกระดาษให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ , นายวิกรม กรมดิษฐ์ , Mr. Harald Links , นายสรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร , ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเวทีอภิปราย และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ทำหน้าที่ดำเนินรายการ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยากรส่วนใหญ่ เป็นชาวกาญจนบุรี และเป็นผู้มีบทบาททางสังคมระดับประเทศ ซึ่งได้ร่วมกันเสนอแนวทางการอนุรักษ์-พัฒนา ขณะที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและฟังการอภิปราย ก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งแม้ว่า จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะเดินหน้าต่อไปได้

 

 

ทั้งนี้ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ให้คำมั่นในวงสัมมนาว่า ต้องมีการประชุมหารือหาแนวทางที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้ากันต่อไป โดยอาจจะก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เพื่อบริหารจัดการโดยเชิญทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชน และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นกรรมการมูลนิธิ เพื่อทุกฝ่ายจะได้มีส่วนร่วมในสร้างแหล่งเรียนรู้สำคัญนี้ให้เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

//.....................