ชื่นมื่น ... สืบศาสตร์ สานศิลป์ “ศิลปินแห่งชาติสัญจร” จ.พิษณุโลก

สวธ. จัดกิจกรรมโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์  “ศิลปินแห่งชาติสัญจร”  สร้างโอกาสเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง สัมผัส เรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ

           นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ศิลปินแห่งชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หัวหน้าส่วนราชการ  คณาจารย์ และ เด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานอย่างอบอุ่น ภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 

           นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) ถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้สัมผัสกับผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าขององค์อัครศิลปิน องค์วิศิษฏศิลปิน และศิลปินแห่งชาติ  ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านต่างๆ  อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่น และพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง รวมถึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่สังคมในวงกว้างต่อไป

 

 

           ด้านนางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวถึงกิจกรรมในงานประกอบด้วย ฐานศิลปะการเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย 9 ฐาน  ได้แก่

 

           1. ฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่  ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา  เถาทอง   

           2. ฐานเทคนิคจิตรกรรม  วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา  เถาทอง  และนายธงชัย  รักปทุม

 

 

           3. เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม วิทยากรโดย นายศราวุธ  ดวงจำปา  ศิลปินแห่งชาติ และนายชิโนรส  รุ่งสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   

            4.ฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์  วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายปัญญา  วิจินธนสาร และนายตันติกร โนนกอง ผู้ทรงคุณวุฒิ

            5.เทคนิคประติมากรรม วิทยากรโดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน์  ศิลปินแห่งชาติ และนางพรพิไล  สิทธิรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

           6. เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์  วิทยากรโดย นายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร  ศิลปินแห่งชาติ และนางวรรณี  ชัชวาลทิพากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

 

           7. ฐานศิลปะการสร้างงานวรรณศิลป์วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นางชมัยภร  บางคมบาง , นายจำลอง ฝั่งชลจิตร, นายสถาพร  ศรีสัจจัง,นายไพวรินทร์  ขาวงาม ,ศาสตราจารย์ธัญญา  สังขพันธานนท์ และนายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ 

           8. ฐานศิลปะศิลปะการแสดง  วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ  ได้แก่ นายประยงค์  ชื่นเย็น  นายธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ,นายวิรัช อยู่ถาวร , นายวินัย พันธุรักษ์, นางรัจนา  พวงประยงค์, นายชนประคัลภ์  จันทร์เรือง, ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤษณ์  พุ่มพิพัฒน์  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  และนางสาวพบจันทร์  ลีลาศาสตร์สุนทร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

           9. ฐานศิลปะสถาปัตยกรรมศิลป์ วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ นางสาววนิดา พึ่งสุนทร

 

 

           โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร ) ถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาส ให้น้องเยาวชน ผู้รักงานศิลปะ ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ เทคนิค วิธีการต่างๆจากบรรดาศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้ชมผลงานศิลปะของอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ชมกว่า 30 ผลงาน  ซึ่งมีประโยชน์สำหรับเยาวชน สามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจและต่อยอดสร้างงานอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเยาวชนในสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างอบอุ่นทุกภูมิภาคที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ไปจัดกิจกรรม