20 ธ.ค. นี้ “เลือกตั้ง อบจ.” ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ อย่าลืมแจ้ง

กกต. เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือก “อบจ.” วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. รับบัตรลงคะแนน 2 ใบ สีต่างกัน เลือก “นายก อบจ.” และ “ส.อบจ.” หากไม่ได้ไปใช้สิทธิ ให้ทำหนังสือแจ้งภายใน 7 วัน

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ ภายใต้แนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเข้าคูหาเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่น

 

 

 

          ในวันเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งแล้ว ให้ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่มีสีต่างกัน

          ใบแรกบัตรเลือกตั้ง “นายก อบจ.” ใบที่สองบัตรเลือก “ส.อบจ.” และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนเช่นกัน หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตนเอง

          ทั้งนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ดังนี้      

          1.สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

          2.เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

          3.ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้

          4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

 

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

          -      มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          -      อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

          -      มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

          -      และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

          ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

          -      เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

          -      อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

          -      ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย

          -      วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

          -      มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

          หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

          -      บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

          -      บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น

                    o   บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                    o   ใบขับขี่

                    o   หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

                    o   ฯลฯ

 

 

 

          การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ทำหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

          เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

          -      มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

          -      เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

          -      เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

          -      เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

          -      มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

          -      ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

          -      มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

          กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

 

          หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

          -      สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

          -      สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

          -      เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

          -      ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

          -      ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

          การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ถึงนายทะเบียนอำเภอ

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ถึงนายทะเบียนท้องถิ่น

 

 

CR : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th