ติวเข้ม “ทูตอารยสถาปัตย์” ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พร้อมจ้างงานคนพิการ

สสส. ประชุม – เสวนา “ทูตอารยสถาปัตย์” รับ 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพิ่มโอกาสการจ้างงานคนพิการ รณรงค์สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ขณะที่สายการบินแอร์เอเชียหนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคมกว่า 50 อัตรา

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดประชุม – เสวนา “ทูตอารยสถาปัตย์” ต้อนรับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยง ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการ "ทูตอารยสถาปัตย์" ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันมีทูตอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Ambassador) ทั้งนิสิต นักศึกษา เยาวชนและคนพิการประเภทต่างๆ กระจายกำลังอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า 570 คน ในจำนวนนี้มีทูตอารยสถาปัตย์ที่เป็นคนพิการนั่งวีลแชร์ และคนตาบอด จำนวน 300 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 50 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทยโดยภารกิจคือการรณรงค์สำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในพื้นที่ท่องเที่ยวใน 10 จังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยง

          เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์จะส่งเสริม กระตุ้น และติดตามผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการจัดปรับสภาพแวดล้อม เพื่อทุกคน โดย สสส.สนับสนุนการสร้างกลไกบูรณาการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ จัดทำข้อเสนอ ผลักดันนโยบาย รวมถึงรณรงค์สื่อสารสาธารณะ สร้างความตระหนักด้านการจัดปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยทุกคนเข้าถึงได้ และระบบขนส่งไร้รอยต่อ ล้อ ราง เรือ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการและผู้สูงอายุทำให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างอิสระ

 

          “แม้ว่า ทูตอารยสถาปัตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสา แต่จำนวนไม่น้อยเป็นคนพิการประเภทต่างๆ สสส.สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนพิการไปสู่การจ้างงานโดยทางมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลจัดอบรม และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเชิงสังคมภายใต้มาตรา 33 และมาตรา 35 ซึ่งฑูตอารยสถาปัตย์ จะทำหน้าที่สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ผลักดันให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” นางภรณีกล่าว

 

 

 

 

          ด้าน นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่ามูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ริเริ่มโครงการ "ทูตอารยสถาปัตย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สสส. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับทูตอารยสถาปัตย์ เป็นบุคคลจิตอาสามีหน้าที่ในการรณรงค์ ส่งเสริม สำรวจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือ หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตึกอาคาร ฟุตบาททางเดินเท้า สถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานศึกษา ระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการ และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ ใช้บริการได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ให้ได้มากที่สุด

 

 

          “ครั้งนี้ บริษัทแอร์เอเชียสนับสนุนจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 ซึ่งเป็นการจ้างงานเชิงสังคม เพื่อให้คนพิการมาทำหน้าที่เป็น "ทูตอารยสถาปัตย์" มากกว่า 50 อัตรา โดยจะรณรงค์สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาตึกอาคาร สถานที่ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีอารยสถาปัตย์ที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ใส่ใจสิทธิความ เสมอภาคของคนพิการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล ส่งผลให้การดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ สามารถกระจายตัวและเห็นผลได้มากขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ” นายกฤษนะกล่าว

 

 

          ทั้งนี้ เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลต้นแบบ จำนวน 10 เส้นทาง/จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก พระนครศรีอยุธยา พังงา ราชบุรี โดยจะมีการรวบรวม ฐานข้อมูลเส้นทางบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลผ่านทางเฟซบุค www.facebook.com/FriendlyDesignAmbassadors โดยหากองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานใด ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สุขยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เบอร์โทร 08-1855-1199, 08-4664-2231, 06-2195-2457 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.thailandfriendlydesignexpo.com หรืออีเมล fdexpo.th@gmail.com