ประกาศแล้ว ! ผลประกวดเรื่องสั้น ‘วันทุกข์ที่ผ่านพ้น’ โครงการ ‘อ่านยาใจ’

ประกาศแล้ว ! ผลประกวดเรื่องสั้น วันทุกข์ที่ผ่านพ้นโครงการ อ่านยาใจ

 

         โครงการ อ่านยาใจประกาศผลการประกวดเรื่องสั้น “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น” เรื่องสั้น “ไมยราบ” ของ “ชาคริต แก้วทันคำ” คว้าชนะเลิศประเภทประชาชน เรื่องสั้น “บรรทุกที่ผ่านพ้น” ของ “พงศภัค พวงจันทร์” คว้าชนะเลิศประเภทเยาวชน

 

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรื่องสั้น วันทุกข์ที่ผ่านพ้น

 

ตามที่สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ธนาคารจิตอาสาและแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการ อ่านยาใจเพื่อปลุกพลังใจ ปลุกพลังไทย ร่วมก้าวผ่าน วันเวลาวิกฤตด้วยงานเขียนสร้างสรรค์โดยจัดให้มีการประกวดเรื่องสั้น วันทุกข์ที่ผ่านพ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และสิ้นสุดการรับผลงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีผลงานที่ตรงตามหลักเกณฑ์การประกวด จำนวน 320 เรื่อง ได้แก่

               

ประเภท เยาวชน จำนวน 48 เรื่อง

         ประเภท ประชาชนทั่วไป จำนวน 272 เรื่อง

 

         มีเรื่องสั้นผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดสรรเรื่องสั้นฯ จำนวน 47 เรื่อง ได้แก่

 

         ประเภท เยาวชน จำนวน 21 เรื่อง

         ประเภท ประชาชนทั่วไป จำนวน 26 เรื่อง

 

         คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาแล้วมีมติให้เรื่องสั้นดังรายชื่อต่อไปนี้ ได้รับรางวัลในการประกวดเรื่องสั้น   วันทุกข์ที่ผ่านพ้น

 

ประเภท เยาวชน

รางวัลชนะเลิศ “บรรทุกที่ผ่านพ้น” โดย “พงศภัค พวงจันทร์”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “วันสุขของวันศุกร์” โดย “กานต์หทัยชนก ขอผลกลาง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ภาพวาดของหญิงเร่ร่อน” โดย “ภัทราพร รามนัฏ”

รางวัลชมเชย

-“แตงโม” โดย “ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์”

-“เฝ้ารอฤดูกาล” โดย “กันติชา ภิญโญโสภณ”

-“ฟ้าหลังฝน” โดย “พิชญวรรณ เครือเทียร”

-“แรมโรย” โดย “สิริวรรณ์ กิตินารถอินทราณี”

-“อุปสรรคที่งดงาม” โดย “ธันยชนก แสงบรรจง”

 

ประเภท ประชาชนทั่วไป

         รางวัลชนะเลิศ “ไมยราบ” โดย “ชาคริต แก้วทันคำ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ขนมผีเสื้อ” โดย “วรวัฒนา อินต๊ะใจ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ฟ้าหลังฝน” โดย “ธารา ศรีอนุรักษ์”

         รางวัลชมเชย

         -“เงาในน้ำ” โดย “สุกรี เกษมเดชา”

-“แล้วมันก็จะผ่านไป” โดย “พริมา ชยารมย์”

-“วันทุกข์ที่ผ่านพ้นของเด็กหญิงซาอีดะ” โดย “อติรุจ ดือเระ”

-“วันฝนพรำ” โดย “ธำมรงค์ เกตุรัตน์”

-This too shall pass แล้วทุก(ข์)อย่างจะผ่านไป” โดย “พิตะวัน”

 

ประกาศผลการตัดสิน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563

 

นางชมัยภร บางคมบาง ประธานกรรมการตัดสิน

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ที่ปรึกษา

นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ กรรมการตัดสิน

นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์ กรรมการตัดสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล บุณยทัต กรรมการตัดสิน

นายวิชชา ลุนาชัย กรรมการตัดสิน

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ อ่านยาใจ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต , สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย , ธนาคารจิตอาสา และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อปลุกพลังใจ ปลุกพลังไทย ร่วมก้าวผ่าน วันเวลาวิกฤติ ด้วยงานเขียนสร้างสรรค์ โดยได้เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวด เรื่องสั้นวันทุกข์ที่ผ่านพ้นเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

 
//.......................