พช. แจกรางวัลประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.”

กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลการประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ให้ผู้ชนะรวม 34 รางวัล คัดสุดยอดคลิปวิดีโอนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีผู้บริหาร บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

 

 

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการประกวดกำหนดให้ส่งคลิปวิดีโอ ความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์และมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน  และมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และทุกภาคส่วนให้ได้รับรู้ เข้าใจในภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ และทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

 

          ทั้งนี้ กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน  โดยได้เชิญกรรมการผู้ทรงวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสิน  มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวม 218 ผลงาน และกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่สมควรรับรางวัลรวมจำนวน 34 รางวัล ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดดเด่นแตกต่างกัน อาทิ โครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

 

 

          สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ นายธันวา พานิช ชื่อผลงาน Slow life with me ของดีดอยสะเก็ด นำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ทำจากข้าวก่ำ ของ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายนพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์ ชื่อผลงาน เกษตรเปลี่ยนชีวิตจากนิมิต ทักโลวา ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวจากเรื่องจริงของผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ ใน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานีขณะที่ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ น.ส.ณฐมน ดอกบัวแก้ว ชื่อผลงาน Check-in ที่นี่ ของดี พ.ช. [ME-D นาทับ] นำเสนอเรื่องราวการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของ อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

          ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท รางวัลชมเชย 10,000 บาท และทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยการประกวดยังมีกิจกรรมย่อยเผยแพร่คลิปผ่านเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันกดไลค์และแชร์เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote ของแต่ละประเภท ซึ่งมีรางวัลเป็นกล้องถ่ายภาพ GoPro โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ทางเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน 

 

 

           “น่าดีใจผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ช่วยทำให้งานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ทำให้พบว่ามีบุคคลที่มีความสามารถ แล้วได้แสดงออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นเครื่องยืนยันว่า คนที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็มีมาก สามารถช่วยภาครัฐและช่วยชุมชน ช่วยท้องถิ่นสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ในเรื่องดีๆของชุมชน ของท้องถิ่น หรือของราชการ กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเปิดตัวให้กับผู้มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสแสดงออก เป็นเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ในการช่วยกันทำให้ได้พัฒนาตัวเอง เพราะการเข้ามาประกวดจะทำให้เราได้เชื่อมั่นในตัวเองในการส่งผลงานเข้าประกวด ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง โครงการนี้ถือว่าดียิ่ง ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นนี้ในกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป” อธิบดี พช. กล่าว

 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ "Check- In ที่นี่ ของดี พช."


ประเภทนักเรียน นักศึกษา 


รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายธันวา พานิช ชื่อผลงาน Slow life with me ของดีดอยสะเก็ด

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ได้แก่ นายนพวิชย์ ยะสาธะโร ชื่อผลงาน ของขวัญ Made in Udonthani

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เด็กชายธนภัทร พันธุ์มาศ ชื่อผลงาน เสื่อกก เมืองจันท์ สวรรค์นักท่องเที่ยว

รางวัล Popular Vote ได้รับกล้อง GoPro พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายนพวิชย์ ยะสาธะโร ชื่อผลงาน ของขวัญ Made in Udonthani

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
1. นายนิติพล จันทิมา ชื่อผลงาน เมนูนัว Check-in
2. นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ ชื่อผลงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลคลองพระอุดม จังหวัดปทุมธานี
3. นายวิธิจักขณ์ วัฒนดีเลิศ ชื่อผลงาน ภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวปกาเกอะญอ
4. นายพัฒนศักดิ์ ฉอ้อนโฉม ชื่อผลงาน หมู่บ้านดินสอพอง บ้านหินสองก้อน จังหวัดลพบุรี
5. นายณัฐภัทร บุญทิพย์ ชื่อผลงาน แอ่วน่าน ผ่อซิ่น เยือนถิ่นเวียงป้อ
6. นางสาวสิริรัตน์ มีสุข ชื่อผลงาน น้ำพลิกชีวิต
7. เด็กหญิงพรรษพร นวลเถลิงศักดิ์ ชื่อผลงาน หัตถกรรมไม้ไผ่ ของดีไทรงาม

 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายนพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์ ชื่อผลงาน เกษตรเปลี่ยนชีวิตจากนิมิต ทักโลวา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ ก้องสุวรรณคีรี ชื่อผลงาน ขนมบ้านฉัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายเผด็จ ไชยสมบัติ ชื่อผลงาน บ้านแพมบก ตกหลุมรักไม่รู้ตัว

รางวัล Popular Vote ได้รับกล้อง GoPro พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสุนทร สินยัง ชื่อผลงาน นี่คือสถานแห่งบ้านชายคลอง

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 8 รางวัล ได้แก่
1. นายนฤสรณ์ สุขใส ชื่อผลงาน ตลาดหัวปลี ศูนย์รวมของดี จังหวัดสระบุรี
2. นายอภิชัย หาญกล้า ชื่อผลงาน ฉันต้องได้กิน "ฮั่วบักเผ็ด"
3. นาย ปภังกร อัศวพิรุณ ชื่อผลงาน ความรักนำมาซึ่งอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า (ผ้าไหมยกดอก จังหวัดลำพูน)
4. นายสุนทร สินยัง ชื่อผลงาน นี่คือสถานแห่งบ้านชายคลอง
5. นางนภัสกร ธนะชัยศรี ชื่อผลงาน Check -in ที่นี่ ของดี พช. สับปะรดหวานบ้านคา ราชบุรี
6. นายสันติ จองอาษา ชื่อผลงาน ศาสตร์แห่งภูมิปัญญา ชุมชนคนตี มีดอรัญญิก
7. นายสามารถ ใจบุญ ชื่อผลงาน วังเทพทาโรจังหวัดตรังพลังการสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของคนสร้าง
8. นายวรวุฒิ หลักชัย ชื่อผลงาน CHECK - IN ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จังหวัดอุดรธานี

 

 

ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน 


รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวณฐมน ดอกบัวแก้ว ชื่อผลงาน Check-in ที่นี่ ของดี พ.ช. [ ME-D นาทับ ]

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวอารยา ประจวบสุข ชื่อผลงาน “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ตอน "คิดฮอดอ้อมกอด"

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายรัฐธิติ เจนวิริยะกุล ชื่อผลงาน เส้นทางสายใย

รางวัล Popular Vote ได้รับกล้อง GoPro พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายวัชรินทร์ ยาดำ ชื่อผลงาน Check-In ผ้าทอป้าเที่ยง


รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
1. นางสาวสรารัตน์ พูลสวัสดิ์ ชื่อผลงาน ผูกรักผูกใจ ผูกไว้ที่จังหวัดสตูล
2. นางสาวสุดารัตน์ เมืองใจ ชื่อผลงาน มัดหมี่ มัดใจ มัดรัก(ษ์) อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
3. นางสาวนิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล ชื่อผลงาน ตามรอยโคก หนอง นา ตามมาที่สวนโชคมูลพันธ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
4. นายสมศักดิ์ บรรลุ ชื่อผลงาน ท้องทุ่งแห่งศรัทธา การเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนจากหัวใจนักพัฒนา นายสมศักดิ์ บรรลุ
5. นางสาวโสภาวรรณ จะรอนรัมย์ ชื่อผลงาน "พลังแห่งความพอเพียง หล่อเลี้ยงบ้านโนนสมบูรณ์"
6. นายวัชรินทร์ ยาดำ ชื่อผลงาน Check-In ผ้าทอป้าเที่ยง
7. นางสาวจีรนันท์ เสริญอนันต์ ชื่อผลงาน ครามย้อมใจ ผ้าภูไท ห้องแซง

 

รับชมผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด (คลิก)