พช. เปิดรับ “อสพ.” 31 อัตรา เงินเดือน 15,000 สมัครถึง 1 ก.ย. นี้

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครอาสาพัฒนา 31 อัตรา เสริมทัพลุยงานพัฒนาชุมชน ดึงคนเปี่ยมอุดมการณ์จิตอาสาเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เงินเดือน 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด 25 ส.ค. – 1 ก.ย. 63 นี้

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 จำนวน 31 อัตรา โดยมีเป้าหมายสำคัญคัดเลือกบุคคลที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานรวมกับประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

 

          ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) ดังกล่าวจะต้องผ่านคุณสมบัติกระบวนการคัดเลือกการสัมภาษณ์ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท นอกจากนี้หากปฏิบัติงานครบ 1 ปีมีผลงานเป็นที่ยอมรับจะได้รับบำเหน็จเพิ่มอีก 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตร โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี ระยะเวลาทำงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

 

          พร้อมกันนี้ได้ออกหนังสือเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวแล้ว โดยได้ขอให้แต่ละจังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือของตนเองให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

          “การปฏิบัติงานในฐานะอาสาพัฒนาจะต้องมีอุดมการณ์จิตอาสา เพื่อใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ในการร่วมกันทำงานขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” อธิบดี พช. กล่าวย้ำ