เปิดตัวฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือฯ ชุด “ศรีสวางควัฒน”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” เฉลิมพระเกียรติเจ้าหญิงของปวงประชา เฉลิมพระนามกรมพระศรีสวางควัฒน 

           ศ. นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จัดทำ ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” (ChulabhornLikit Font) และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” เพื่อจารึกพระนามและพระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล เผยแพร่พระประวัติ พระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจ รวมถึงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์เป็น เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ราชสำนัก ให้ความรู้เรื่องพระนามฯ และการสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์อีกด้วย

 

 

           ศ. นพ. นิธิ มหานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ได้แนวคิดการออกแบบตัวจากดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis "Princess Chulabhorn" เป็นพันธุ์ใหม่ ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาได้น้อมเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศศรีลังกาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยขอพระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญพระนามตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่นี้ว่า Phalaenopsis "Princess Chulabhorn" อันเป็นที่มาของตัวอักษรและการสร้างรูปทรงให้มีความงดงาม อ่อนช้อย เลียนแบบดอกและยอดอ่อนของกล้วยไม้พันธุ์นี้ สร้างสรรค์ขี้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตรอันงดงาม ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ด้วยพระปณิธานแน่วแน่ในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของไทย รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา รวมทั้งพระปรีชาและพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

           ทั้งนี้ โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ ถูกต้องตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย เป็นตัวมีหัว มีปากและส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการตกแต่งหรือเติมลวดลายมากจนเกินไป โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดภาษาไทยแบบมีหัวและละติน 1 ตัวเลขไทย และแบบอักษรชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th/index.php/font_likit/

 

 

           นอกจากนั้นแล้ว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นพระเกียรติอย่างสูงยิ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” และหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อพสกนิกรชาวไทยแล้ว  ยังเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อีกด้วย

 

 

           หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ มีเนื้อหาทางวิชาการพร้อมภาพประกอบที่สวยงาม โดยแบ่งเป็น หนังสือชุด “ศรีสวางควัฒน” บันทึกเหตุการณ์ประมวลพระฉายาลักษณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ตลอดจน พระประวัติและพระกรณียกิจโดยเฉพาะการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุขของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ทรงงานตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงการพระราชทานเผยแพร่องค์ความรู้และพระเมตตาในระดับนานาชาติ หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้น 3 เล่ม ได้แก่ เล่มแรก  จุฬาภรณวลัยลักษณ์ เป็นพระประวัติของสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เล่มที่ 2 อัครราชกุมารี เป็นพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงสืบสานพระราชภารกิจของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และเล่มที่ 3 ศรีสวางควัฒน นำเสนอความเป็นมา ความสำเร็จของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานที่สนองงานใต้เบื้องพระบาท และได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

 

       

           นอกจากนี้ ยังมีหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอเกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมวงศ์ ที่ “กรมพระ” ในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นบันทึกทาง ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณี ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์

           ทั้งนี้ หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” และหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ จัดพิมพ์จำนวนจำกัด สำหรับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ โดยชุดพิเศษรวม 4 เล่มพร้อมกล่องกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิเศษ สำหรับผู้บริจาค 20,000 บาท ชุด “ศรีสวางควัฒน” ปกแข็ง 3 เล่มพร้อมกล่องแข็ง สำหรับผู้บริจาค 10,000 บาท ปกอ่อน 3 เล่มพร้อมกล่องอ่อน สำหรับผู้บริจาค 3,000 บาท และหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ ปกแข็ง สำหรับผู้บริจาค 3,000 บาทปกอ่อน สำหรับผู้บริจาค 1,000 บาท

           ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โทรศัพท์ 0-2576-6100 ต่อ 8110