ห้ามพลาด ! ประกวด ‘ภาพถ่าย’ : ‘สู้ภัยโควิด-บันทึก(น้ำใจ)คนไทย’ ชิงรางวัลรวม 1.8 ล.

ห้ามพลาด ! ประกวด ภาพถ่าย’: ‘สู้ภัยโควิด-บันทึก(น้ำใจ)คนไทย’  ชิงรางวัลรวม 1.8 ล.

 

“สศร.” ร่วมกับ “สมาคมถ่ายภาพฯ” จัด “ประกวดภาพถ่าย” ภายใต้ โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึกในหัวข้อ บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมดชิงเงินรางวัลรวม มูลค่ากว่า 1,818,000 บาท และ “โล่รางวัล-เกียรติบัตร” เปิดรับประเภทนักเรียน-นักศึกษา และประเภทประชาชน เปิดรับ 1 - 20 มิ.ย.2563

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการ “ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึกในหัวข้อ บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมดชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,818,000 บาท และ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อาทิ

 

-เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต

-การปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต (New Normal) ในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์

-การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต

-ฯลฯ

 

เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจำสำหรับคนไทยทั้งประเทศในยามวิกฤตถึงการช่วยเหลือ การให้กำลังใจ การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผลงานภาพถ่ายทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้น จะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัย การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

 

ประเภทรางวัล

 

1. ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

ผู้ส่งผลงาน จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า และแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 76 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค ดังนี้

-ภาคเหนือ จำนวน 9 รางวัล

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 รางวัล

-ภาคกลาง จำนวน 21 รางวัล

-ภาคตะวันออก จำนวน 7 รางวัล

-ภาคตะวันตก จำนวน 5 รางวัล

-ภาคใต้ จำนวน 14 รางวัล

ภาพที่ร่วมแสดง จำนวน 858 ภาพ จะได้รับเงินค่าสร้างสรรค์ผลงาน ภาพละ 1,000 บาท

 

เกณฑ์การตัดสิน

ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในเชิงสร้างสรรค์

ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ภาพถ่ายมีคุณค่าและความงามในเชิงศิลปะ

 

คณะกรรมการตัดสิน (The Panel of Judges)

-ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ (Dr. Wimonluck Chuchart) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

-นายโกวิท ผกามาศ (Mr. Kowit Pakamart) รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

-นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Mr. Waranun Chutchawantipakorn, Hon.F.RPST, National Artist) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ. 2552

-นายดาว วาสิกสิริ (Mr. Dow Wasiksiri) นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (Mr. Wasinburi Supanichwarapat) ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจําปี 2553

-นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ (Mr. Tul Hirunyalawan) อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว (Miss Somlak Klongklaew) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) รักษาราชการ​แทนผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์​ สำนัก​งานศิลป​วัฒนธรรม​ร่วมสมัย​

-นายอดุล ตัณฑโกศัย (Mr. Adul Tanthakosai) กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Mr. Wannapong Surarochprajak, Hon.F.PVS) กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ http://www.rpst.or.th/covid-19-and-naamjai-photo-contest โดยผู้สมัคร จะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทําการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลา จนถึงวันปิดรับการส่งภาพ (ตั้งแต่วันที่ 1-20 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-209-3755, 097-250-0058

 

กติกา และเงื่อนไขในการประกวด

1.ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2.ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงาน

3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันหมดเขตรับภาพ (20 มิถุนายน 2563)

4.ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่สั้นที่สุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น

5.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ไม่รับภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

6.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)

7.สามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

8.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด

9.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

10.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

11.หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

12.ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์

13.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลและ/หรือค่าสร้างสรรค์ผลงาน ไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศผลรางวัล ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความประสงค์จะใช้ภาพใด สำนักงานฯ จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อน เป็นรายกรณี ในการนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีสิทธิ์นำภาพที่ได้รับคัดเลือก เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ การตีพิมพ์ภาพลงในสูจิบัตร รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ทางราชการอื่นใดที่ไม่หวังผลทางการค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

14.บุคลากรในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

15.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ระยะเวลาดำเนินการ

-เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2563

-ตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563

-ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

-ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

 

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


 

//.................

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-209-3755 , 097-250-0058

รายละเอียด กติกา และส่งภาพ : www.RPST.or.th

หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศรับสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย.pdf

 

//.................