ด่วน ! วธ. ขยายเวลาประกวดเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ถึง 30 มิ.ย. 63 รางวัลกว่า 3 แสน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขยายเวลาส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" ชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากเดิม 31 พ.ค. 63 เป็น 30 มิ.ย. 63

 

          นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังมีการระบาดอยู่ ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องขยายเวลาการปิดภาคเรียนออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระยะที่ 2 ดังนั้น สวธ. จึงเห็นควรขยายเวลาในการรับผลงานเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจแต่พึ่งทราบข้อมูลการจัดการประกวดเรื่องสั้นมีโอกาสสร้างสรรค์การเขียนเรื่องสั้นส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จากเดิมคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          การประกวดออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          - ระดับอุดมศึกษา

          - ระดับประชาชนทั่วไป

          ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

          http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=4752