“นราธิวาส” ขยายผลปลูกผักสวนครัว จากวัด มัสยิด สู่ชุมชน “บวร-บรม”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จัดกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัด มัสยิดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร-บรม" ณ วัดประชุมชลธารา หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี และมัสยิดกามารียะห์อิสลามิยะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

          นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นการขยายผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำกระบวนการดำเนินงานและได้ลงมือปฏิบัติเป็นต้นแบบการปลูกผักสวนครัว และแสวงหาภาคีและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการใช้หลัก "บวร-บรม" เพื่อส่งเสริมให้วัด มัสยิด มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้