“มูลนิธิชีววิถี” รณรงค์คัดค้าน การห้ามเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ

“มูลนิธิชีววิถี” รณรงค์คัดค้าน การขยายสิทธิผูกขาดให้แก่บรรษัทเมล็ดพันธุ์ ห้ามเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ

 

          เฟซบุ๊ก “BIOTHAI” ของ “มูลนิธิชีววิถี” เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการเสนอให้ประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายสิทธิผูกขาดให้แก่บรรษัทเมล็ดพันธุ์ ห้ามเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ในระหว่างที่ประชาชนทั่วประเทศอยู่ในห้วงเวลาแห่งความทุกข์จากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล กลับฉวยโอกาสในช่วงวิกฤต เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา UPOV1991 

          อนุสัญญานี้ ทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายภายใน โดยต้องขยายสิทธิผูกขาดให้แก่บรรษัทเมล็ดพันธุ์ ห้ามเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ ขยายสิทธิผูกขาดจากส่วนขยายพันธุ์ออกไปรวมถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ขยายระยะเวลาการผูกขาดจากที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ 12 ปี เป็น 20 ปี รวมทั้งลดทอนกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ จนถูกเรียกว่า "อนุสัญญาโจรสลัดชีวภาพ"

           การยอมรับ UPOV1991 จะทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องจ่ายแพงขึ้น 3-5 เท่า และจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหารของประเทศอย่างร้ายแรง เอื้ออำนวยประโยชน์แก่บรรษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรและอาหาร และบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ ซึ่งมีอิทธิพลเหนือตลาดอยู่แล้วให้ผูกขาดมากยิ่งขึ้นไปอีก

           การเก็บรักษาพันธุ์พืชเพื่อปลูกต่อ และแลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกร คือวิถีชีวิต และฐานรากของการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหารของประชาชนและประเทศชาติ

           เราขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรี ปฏิเสธข้อเสนอของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งเตรียมการเสนอให้ประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 นี้

           การระบาดของโรคร้ายในครั้งนี้ ทำให้โลกเห็นถึงปัญหาและข้อจำกัดของโลกาภิวัตน์ทางการค้า และหลายประเทศต่างตระหนักถึงความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองทางอาหาร

           ประเทศไทยต้องไม่ยอมให้คนกลุ่มใดทำลายฐานรากของความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการเข้าร่วมความตกลงที่จะทำให้การเก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อกลายเป็นอาชญากรรม

           ร่วมกันหยุดอนุสัญญา UPOV1991 โดยการแชร์ข่าวสารนี้

           จับตาผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 28 เมษายน

           และร่วมกันคัดค้าน CPTPP จนถึงที่สุด

 

          มูลนิธิชีววิถี (BioThai)

          มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

          มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

          เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

          เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

          เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร

          กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

 

          25 เมษายน 2563

 

 

          ++++

          ลิงค์

 

          1. สิ้นสุดความอดทน!!! หมอมงคลอัดยับ รัฐบาลสิ้นคิด เข้าร่วม CPTPP ส่งผลกระทบต่อเรื่องยาและเมล็ดพันธุ์

          https://bit.ly/3aFhDgO

 

          2.บทความ TDRI ที่ระบุว่า "การแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญายูปอฟ 1991 จึงนับว่ามีความสุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเกษตรกรรม และต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศเป็นอย่างยิ่ง"

          https://tdri.or.th/2017/11/plant-varieties-act/

 

          3. หรืออ่านยาวๆ จากรายงานการวิเคราะห์ของ รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ นักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์ กรรมการและผู้ยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 ของประเทศไทย ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2VVeW5s

 

          4. ท่านที่สนใจ และอยากจะทราบว่าตัวสาระของอนุสัญญาเขียนไว้อย่างไรเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อ สามารถดาวน์โหลด อ่านได้เองจาก Article 15 (2) Exceptions to the Breeder’s Right จากลิงค์นี้ https://bit.ly/2VR3VCo

 

CR : Facebook BIOTHAI
https://www.facebook.com/biothai.net