เร่งสปีดเต็มพลัง !!! “ปลูกผักสวนครัว” สานพลังทั่วไทย สู้ภัยโควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ หนึ่งในความวิตกกังวลของผู้คนคือประเด็นของความปลอดภัยในสุขอนามัยและเศรษฐกิจ

          กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  ซึ่งแม้จะเป็นโครงการที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการมาก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทว่าสอดคล้องกับการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค และยังสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เริ่มโครงการอย่างทันที เพื่อให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้

 

          “นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า โครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” มีการปฏิบัติงานใน 2 ระดับ ระดับแรกคือ ความพอเพียงระดับครัวเรือน และระดับที่ 2 คือ การบริหารจัดการที่ดิน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง

 

          “ความพอเพียงระดับครัวเรือนจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรมในครัวเรือน และการปฏิบัติงานในอีกระดับของการขับเคลื่อน คือ การบริหารจัดการที่ดิน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดยจัดสรรที่ดินให้เป็นสัดส่วนระหว่างแหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูก และที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายระยะแรกคือหมู่บ้านละ หนึ่งครอบครัว ซึ่งคัดเลือกจากปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่พร้อมบริหารจัดการที่ดินให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆ ในการศึกษาดูงานและปฏิบัติตาม ซึ่งพัฒนาการจังหวัด คือผู้นำต้องลงมือทำก่อน เพื่อเป็นแบบอย่าง และพัฒนากรทุกคนจะต้องเริ่มแผนปฏิบัติการที่ตนเองก่อน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และฝึกฝนตนเองไปด้วย โดยยึดหลักการที่ว่า “จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน” อีกทั้งให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ทำควบคู่ไปกับทางจังหวัดแต่ละจังหวัด และมีการรายงานผลให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจน”

 

          ขณะนี้หลายๆ แห่งได้ขับเคลื่อนอย่างน่าสนใจ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ใช้ระบบ TV-System (Training & Visiting) ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ และติดตามตรวจเยี่ยม โดยนำระบบออนไลน์มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสนับสนุนการทำงานให้เป็นรูปธรรม และสร้างกระแสการรับรู้ โดยทำคลิปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อต่อยอด ขยายผล และเชิญชวนให้มีการปลูกผักทุกครัวเรือน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลูกผัก 10 อย่าง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแบบอย่างขยายผลสู่ครัวเรือนในชุมชนต่อไป

 

          “เราจะต้องส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนลดรายจ่ายด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยเริ่มที่ตัวเองก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง ก่อนจะขยายไปยังภาคส่วนอื่นๆ และประชาชนต่อไป และขอเชิญชวนร่วมแชร์ภาพแห่งความสุขของการปลูกพืชผักสวนครัว ผ่านกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยกันนะครับ” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเชิญชวน