กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พักชำระหนี้ 1 ปี เยียวยาสมาชิก ช่วงวิกฤติโควิด-19

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้กองทุนฯ พักชำระยอดหนี้และดอกเบี้ย 12 เดือน แบ่งเบาภาระและช่วยเหลือสมาชิก ประคับประคองให้สตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 สมาชิกยื่นเรื่องได้ถึง 29 พฤษภาคม 2563 นี้

 

          นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ โดยยืดเวลาออกไป 12 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันของสมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกในการชะลอการชำระหนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการประคับประคองให้สตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตินี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงมีมติให้ดำเนินการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างการพักชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ

 

 

          ในส่วนของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือนั้น จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี เป็นผู้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลและลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยสมาชิกซึ่งเป็นลูกหนี้กองทุนฯ ที่ถึงกำหนดชำระระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 สามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ พร้อมยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 29 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ หรือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไว้ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณารับรองการขอพักชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมความพร้อมให้บริการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดและมีความปลอดภัยที่สุด หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 3081 หรือ 02 141 3056

 

 

          “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การลดดอกเบี้ยเมื่อต้นปี ดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี และดอกเบี้ยผิดนัด เหลือร้อยละ 1 ต่อปี และเมื่อเกิดสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้เร่งออกมาตรการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยให้สมาชิกเป็นเวลา 1 ปี เพื่อจะช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านในการชะลอการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกที่เข้าเกณฑ์ไปยื่นเรื่องตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และหวังว่ามาตรการนี้จะสามารถประคับประคองให้ทุกท่านผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปได้ นอกจากนั้นแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนยังมีแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 ที่เริ่มดำเนินการแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้ 5 ชนิด นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกครัวเรือนสามารถทำได้ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว