เช็คชื่อได้เลย !! พช.ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เรียกบรรจุพัฒนากรใหม่ 100 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรียกบรรจุพัฒนากรใหม่ 100 อัตรา รายงานตัว 17 เม.ย. นี้ ต่างจังหวัดรายงานตัวที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หากพักอาศัยในกรุงเทพฯ รายงานตัวที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

         นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า พัฒนากร หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในทุกตำบลหมู่บ้านมากที่สุด กรมการพัฒนาชุมชนจึงพยายามที่จะให้มีผู้บรรจุเข้ารับราชการครบตามอัตราที่มีอยู่ ซึ่งจากการสำรวจอัตราว่างหลังจากกรมฯ ได้เลื่อนระดับข้าราชการเก่าของกรมฯ แล้ว พบว่ามีอัตราว่างที่สามารถบรรจุได้อีก 100 อัตรา กรมฯ จึงมีหนังสือเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 

 

 

         ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความปลอดภัยของว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกคนจากโรคโควิด 19 ในการเรียกตัวครั้งนี้จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวบรรจุไปรายงานตัวที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ท่านพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน สำหรับท่านที่พักอาศัยอยู่ใน กทม. ขอให้ไปรายงานตัวที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน อาคาร B ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ในเวลาราชการ ซึ่งว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกคนจะได้รับหนังสือแจ้งโดยตรงจากกรม ฯ หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใด ขอให้โทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหนังสือเรียกตัว และหลังจากการรายตัวเสร็จสิ้นแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนจะบรรจุพัฒนากรใหม่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยจะจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดที่มีข้าราชการใหม่ไปบรรจุเป็นผู้ปฐมนิเทศแนะนำแนวทางการทำงานคู่ขนานกับระบบ VDO conferences จากผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ  

          นอกจากนี้ นายสุทธิพงษ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากรม ฯ หวังว่าข้าราชการใหม่ทุกคนจะเป็นผู้ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน แทนรัฐบาล แทนกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจของกรม ฯ ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โม เดล” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ทุกครัวเรือน 

         “กรมการพัฒนาชุมชนขอแสดงความยินดีต่อว่าที่ข้าราชการใหม่และครอบครัวทั้ง 100 คน ที่ท่านจะได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนให้ได้รับความชื่นใจในตำแหน่งที่ทรงเกียรติ คือ พัฒนากร ในครั้งนี้ และสำหรับท่านที่สอบบรรจุขึ้นบัญชีไว้กรมฯ จะรีบสำรวจอัตราว่างและรีบเร่งเรียกบรรจุเพิ่มเติมโดยเร็ว ต่อไป”  อธิบดีกล่าว