กองทุนสตรีฯ พักชำระหนี้เยียวยาลูกหนี้ผลกระทบโควิด-19

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้แก่สมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดเผยหลังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ขยายวงกว้าง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม บอร์ดบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ผู้แทนสำนักงบประมาณ และที่ปรึกษากองทุนฯ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และหามาตรการเยียวยาแก่สมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี ที่กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อประกอบอาชีพ

 

 

          โดยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ คือ ต้องเป็นสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระ ในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และมาแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือโดยยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนฯ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันมีลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้ จำนวนประมาณ 49,803  โครงการ หรือจำนวน 249,015 คน มีมูลค่าหนี้จำนวนกว่า 4,000 ล้านบาท (4,034,761,335.95 บาท)

 

 

          “การให้ความช่วยเหลือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะพิจารณาขยายกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืม (พักชำระหนี้) ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ที่มีสิทธิและเข้าหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยให้เลื่อนวันครบกำหนดชำระหนี้งวดที่อยู่ในห้วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ไปอีก 12 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากดอกเบี้ยเดิมที่ต้องชำระในงวดนั้น และให้เลื่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ของงวดต่อ ๆ ไปอีก งวดละ 12 เดือนตามลำดับ จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาโดยให้คิดดอกเบี้ยใหม่ตามจำนวนวันในงวดนั้น ๆ การพักชำระหนี้ตามประกาศนี้ไม่ตัดสิทธิผู้กู้ยืมเงินในการชำระหนี้คืนกองทุนในระหว่างการพักชำระหนี้นั้น โดยจะพิจารณาการขอพักชำระหนี้ของสมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนฯ ผู้มีสิทธิ์ต้องมายื่นด้วยตนเอง เท่านั้น และมาตรการดังกล่าวนี้ จะมีผลวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว