พช. ผนึก สภาสตรีฯ ร่วมต้าน โควิด-19 มอบหน้ากากอนามัยกาชาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

           กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยให้สภากาชาดไทย โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และผู้บริหารกรมฯ จากส่วนกลาง มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 35,000 ชิ้น โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

           นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าว  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มอาชีพ ผลิตหน้ากากอนามัยทำจากผ้าที่สามารถใช้แล้วนำมาซักได้อีกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 วัน

 

 

           จากข้อมูลการผลิต ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีกลุ่มฯ ที่ดำเนินการผลิตทั้งสิ้น 4,322 กลุ่ม/ราย จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 1,653,784 ชิ้น มีรายได้มากกว่า 22 ล้านบาท นอกจากการผลิตเพื่อจำหน่ายดังกล่าวแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ส่งเสริมให้กลุ่มฯ มีการผลิตเพื่อบริจาคแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

 

           ในการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทยวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เชิญชวนและรับบริจาคมาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลจาก ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดซึ่งหน้ากากอนามัยที่บริจาคให้แก่สภากาชาดไทยในครั้งนี้ สภากาชาดไทยจะได้นำไปใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป นับเป็นการต่อสายธารแห่งการให้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของสภากาชาดไทย ดังคำที่ว่า“กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”

 

 

           “ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช้มือที่ไม่ได้ล้างสัมผัสใบหน้า แยกกินอาหารชุดของตัวเองไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน กินอาหารปลุกสุกใหม่ ออกกำลังกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการเข้าฝูงชน อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าเมื่ออยู่ในที่คนแออัด หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น งดจับมือหรือสัมผัสสวมกอด ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร หากมีอาการไอ จาม ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้สูง 37.5 องศาขึ้นไป มีอาการไอแห้งหายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน