สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริ ให้วัดจัดตั้ง ‘โรงทาน’ ลดเดือดร้อน ‘โควิด 19’

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริ ให้วัดจัดตั้ง โรงทานลดเดือดร้อน โควิด 19’

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริ ให้วัดทั่วราชอาณาจักร ที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้ง “โรงทาน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด “โควิด 19” ระบุ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน อยู่คู่ชุมชน ช่วยเหลือชุมชน

 

         สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีหนังสือไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ประทานพระดำริ ให้วัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

“ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

 

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้น ๆ เป็นสำคัญ

 

อนึ่ง ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด


จึงเจริญพรมา เพื่อดำเนินการสนองพระดำริด้วย จักเป็นที่อนุโมทนายิ่ง”

 

 

 

//...................