พช. หนุนชุมชนป้องกัน COVID-19 ผนึกกำลังร่วมมือฝ่าวิกฤติ

          

กรมการพัฒนาชุมชนประสานเครือข่ายรับมือ COVID-19 ส่งวิทยากรให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อทุกพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยผ้าแจกกว่า 6 แสนชิ้น พร้อมพลิกวิกฤติผลิตเพื่อใช้เองและจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชน

 

 

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19ของกรมการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ซึ่งได้ดำเนินการมานับตั้งแต่เกิดการระบาดว่า ได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อการป้องกันตนเอง โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  มีวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  จำนวน 10,092 คน รวม 1,405 ครั้ง โดยวิทยากรมาจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มอาชีพอื่นๆ และมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม 120,968 คน มีผลการผลิตหน้ากากอนามัยที่แจกจ่ายออกไปจากการอบรมแล้ว 607,268 แสนชิ้น

 

 

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ มีการประสานข้อมูลเพื่อสื่อสารถึงทุกชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานผลความก้าวหน้าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ทั้งยังดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับกาชาด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย OTOP มีจำนวนวิทยากรที่ไปให้ความรู้ จำนวน 1,576  คน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 14,141 คน ได้ผลการผลิตหน้ากากอนามัย  จำนวน 98,077 ชิ้น แบ่งเป็นการทำใช้เองในครัวเรือน จำนวน  39,688  ชิ้นทำเพื่อการแจกจ่ายในชุมชน จำนวน  58,389  ชิ้น

 

 

          ขณะเดียวกันนั้น การผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อจำหน่ายจากเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชน ยังสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนหมู่บ้านและสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ไปพร้อมกัน โดยมีการดำเนินงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP  ผลิตได้ 838,275 ชิ้น เป็นเงิน 9,245,864 บาท กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลิตได้ 111,734 ชิ้น เป็นเงิน 1,169,815 บาท และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ผลิตได้ 38,100 ชิ้น เป็นเงิน 457,250 บาท โดยมียอดรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากอนามัย รวมทั้งสิ้น 10,872,929 บาท  นอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อจากการประปาส่วนภูมิภาค  ประสานผ่านกรมการพัฒนาชุมชน  ในการจัดหาหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน  100,000 ชิ้น  ผลิตโดยกลุ่มรวมใจไทยรัฐถักทอ  อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกด้วย

 

 

          “พัฒนากรในทุกชุมชน รวมทั้งบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจเคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่ ให้สามารถเรียนรู้การป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ รวมถึงเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งผลักดันการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เอง และเพื่อจำหน่ายจากเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชน โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังจากประชาชนร่วมกันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ และคนทั่วโลกในขณะนี้” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวทิ้งท้าย