เตือน! กลับจากประเทศเสี่ยง COVID-19 ไม่ยอมกักกัน ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ


กองปราบฯ เตือน กลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้วปิดบังข้อมูล ไม่ยอมกักกัน ปฏิเสธการรักษา ผิดกฎหมาย พรบ.โรคติดต่อ จะมีโทษปรับ


 

          เฟสบุ๊ก “กองปราบปราม” เผยแพร่ภาพและข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ จะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จะส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563)

 

          สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อท่านเดินทางกลับเข้าประเทศแล้ว ท่านควรสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหากพบว่าตนเองมีอาการดังกล่าว ให้ท่านรีบไปพบแพทย์ทันที โดยควรที่จะแจ้งประวัติการเดินทาง การสัมผัสผู้ติดเชื้อ ยินยอมเข้ารับการรักษา ยอมแยกกัก, กักกัน หรือการคุมสังเกตอาการ

 

          หากท่านปิดบังข้อมูลดังกล่าว หรือปฏิเสธการรักษา จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม ม.31, ม.34, ม.50 และ ม.51 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

          #COVID19 #โรคติดต่ออันตราย #กองปราบ #กองปราบปราม #CSD

 

CR : Facebook “กองปราบปราม”
https://www.facebook.com/csdthai