ข้อมูล “ไวรัสโคโรนา 2019” สำหรับ “ทัวร์” และ “โรงแรมที่พัก”


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่อินโฟกราฟิก ข้อมูลสำหรับบริษัททัวร์/หัวหน้าทัวร์/มัคคุเทศก์/ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


 

 

 

CR : Facebook กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข