เชิญร่วมเสวนาฯ 55 ปี “สังวิท-มธ.” No Man’s Land: ธรรม-ชาติ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการในวาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ No Man’s Land: ธรรม-ชาติ 15 ก.พ. 63 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีอายุครบรอบ 55 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นับตั้งแต่การเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.2508 ในฐานะแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และได้รับการประกาศให้เป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ทำการเรียนการสอนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกของประเทศ

          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดให้มี โครงการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในฐานะซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถที่จะทำความเข้าใจมนุษย์อย่างรอบด้าน เคารพความแตกต่างหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม และมีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความเสมอภาค ดังปณิธานของคณะฯ ที่ตั้งไว้แล้ว คณะฯ ยังคงยึดถือในพันธกิจและบทบาทที่สำคัญอีกสองประการคือ การศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาเพื่อ สนทนากับวงวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยที่ยังคงตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการและงานเฉลิมฉลองที่สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว คือเสวนาวิชาการซึ่งเริ่มจัดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา 

 

 

          โดยกิจกรรมเสวนาวิชาการในวาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ No Man’s Land: ธรรม-ชาติ ในวันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบด้วยการเสวนาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

          “ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          “ครรภ์ของชาติ: ร่างกาย เพศวิถึ กับการเมือง ว่าด้วยการผลิตซ้ำในสังคมไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร​.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          “จะทำเพื่อชาติอย่างไร ในเมื่อชาติไม่เป็นธรรม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร​.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ทั้งนี้ การเสวนาดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์