พช. ชวน “เอามื้อ” เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเครือข่าย และสร้างความรักความสามัคคี


 

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนร่วมแรงร่วมใจไปเอามื้อสามัคคี เพื่อศึกษาเรียนรู้การนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานในการประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการดิน ป่า น้ำ และคน ในรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะได้ทั้งความรู้ เครือข่าย และความรักสามัคคี

 

 

          อธิบดี พช. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้นำมาใช้บริหารจัดการที่ดินและเรียกอย่างง่ายว่า "โคก หนอง นา โมเดล" อันเป็นแนวทางของการที่จะช่วยทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นวิกฤตของโลกให้หมดสิ้นไป ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม อาหารไม่ปลอดภัยด้วยสารเคมี ยาฆ่าแมลง ฝุ่นละออง ป่าไม้ลดลงจนทำให้ธรรมชาติขาดสมดุล กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และ Earth Save ร่วมขับเคลื่อนให้แนวทางตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) บังเกิดผลเป็นรูปธรรมไปยังทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน นำแนวทางและวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" มาปรับใช้

 

 

          นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาอาชีพ 18 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และสร้างครัวเรือนตัวอย่างที่มีการนำเอา "โคก หนอง นา โมเดล" มาบริหารจัดการพื้นที่อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครอบครัว ซึ่งการดำเนินงานจะยึดหลักการมีส่วนร่วม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพี่น้องประชาชน ให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ตามภูมิสังคม และภูมินิเวศน์ของแต่พื้นที่ เพื่อให้เกิดการ "พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น" เป็นขั้นพื้นฐาน

 

 

          ทั้งนี้ ปฏิทินการขับเคลื่อน เอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา" ทั่วไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ มีดังนี้

 

          1. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบูรณ์ เรือศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 11/3 หมู่ 9 ต. ทองเอน อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี ติดต่อ 09-4693-3944

 

          2. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 วัดมิ่งเมือง เมืองน่าน จ. น่าน. ติดต่อ 08-3611-6110

 

          3. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.นิตยา สอนหัด. บ้านเลขที่ 65 ม. 11 ต. นาแขม อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี. ติดต่อ 09-2751-3845

 

          4. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวังก์พง ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อ 08-4432-0888

 

          5. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ร.ต.ท.วิรัช จ้อยนิล บ้านเลขที่ 59 ม. 2 ต. หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท ติดต่อ 09-5623-6556

 

          6. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายอักขราพัชร ลายตลับ บ้านเลขที่ 23/1 ม. 4 ต.ศรีพราน อ. แสวงหา จ.อ่างทอง ติดต่อ 09-9556-6639

 

          7. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิสัย กาละจักร์ บ้านเลขที่ 119 ม.5 ต. กุดชุม อ. กุดชุม จ. ยโสธร ติดต่อ 09-3328-4578

 

          8. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายบัญญัติ พลสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 499 ม. 15 ต. ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชรา จ.อุบลรราชธานี ติดต่อ 08-6877-9985

 

          9. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.ปาณิภา อ่อนฉ่ำธนัส บ้านเลขที่ 28/1 ม. ๅต. บางใหญ่ อ. บางใหญ่ จ.นนทบุรี ติดต่อ 08-2293-5263

 

          10. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายนกแก้ว สุขเกษม บ้านเลขที่ 26/1 ม.7 ต. ตลาดน้อย อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี ติดต่อ 09-9102-5357

 

          11. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์เดช บุญวงค์ บ้านเลขที่ 6 ม. 8 ต. แม่ใจ อ. แม่ใจ จ. พะเยา ติดต่อ 06-5109-0657

 

          12. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รต.บรรจงศักดิ์ วิเชียรชู บ้านเลขที่ 298 ม. 4 ต. ดอนดา อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี ติดต่อ 08-9835-2262

 

          13. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทนทร แววมะบุตร บ้านเลขที่ 55 ม. 3 ต. บ้านแพรก อ. บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ 08-1650-4386

 

          14. วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 วัลภาฟาร์ม อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี ติดต่อ 08-3677-3053

 

          และ 15. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางประทุมพร กุลาหลัก บ้านเลขที่ 176 ม. 1 ต. แม่สาคร อ. เวียงสา จ. น่าน ติดต่อ 09-6510-3587

 

          นอกจากเรียนรู้โคกหนองนาโดยการเอามื้อตามจุดที่กำหนดแล้ว ผู้สนใจยังสามารถไปร่วมเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ โดยติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2141-6254

 

 

          “กรมการพัฒนาชุมชน ได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง เรื่องแรก คือ ให้ทุกครัวเรือนได้มีความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิต เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาด ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เรื่องที่สอง การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี มีการจัดสุขลักษณะภายในบ้าน และรู้จักห่วงใยสิ่งแวดล้อมด้วยการรู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเรื่องสุดท้าย คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการทำครอบครัวให้อบอุ่น ปฏิบัติศาสนกิจ และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งได้ สามเรื่องนี้ จะทำให้ครัวเรือนมีความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆได้ และที่สำคัญคือ มีการปรับทัศนคติให้ประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา การได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำความรู้ และคุณธรรม มาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนั่นเอง” อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย