เปิดรับแล้ว ! เชิญส่งผลงาน ‘เรื่องสั้น’ ชิง ‘รางวัลซีไรต์’ ปี 2563

เปิดรับแล้ว ! เชิญส่งผลงาน เรื่องสั้นชิง รางวัลซีไรต์ปี 2563

 

                คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2563 ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับผลงาน “เรื่องสั้น” เพื่อเข้าร่วมประกวดรางวัลซีไรต์ ปี 2563 ที่จะเป็นการพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “เรื่องสั้น”

 

                สำหรับผลงานที่จะส่งเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

                1.เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น เขียนด้วยภาษาไทย

                2.เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

                3.ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

                4.เป็นผลงานที่เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรกย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งงาน ทั้งนี้ ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

                5.ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

 

                ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป โดยส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้น จำนวน 16 เล่ม ไปยังคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ 48 ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

 

                ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

 

 

 

//....................

                CR :  เพจ “สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย”

       https://www.facebook.com/penthailand.org

 //....................