ข่าวดีตรุษจีน พช. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศ

 

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศข่าวดี มอบเป็นของขวัญตรุษจีนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลดดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด บรรเทาปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ


 

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของกองทุนฯดังกล่าว จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 ขึ้น โดยลูกหนี้รายใหม่ที่ทำสัญญากู้เงินกับกองทุนฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี และลูกหนี้รายเดิมที่กู้เงินจากกองทุนฯ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาที่เหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี นับแต่วันประกาศใช้ฯ

 

 


          ในกรณีที่ลูกหนี้รายเดิมที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนสตรีไว้ และผิดนัดชำระหนี้ ก่อนวันประกาศมีผลบังคับใช้ จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศ และปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระเป็นรายเดือน ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามกำหนด ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ย >>>ผิดนัด<<< เหลือร้อยละ 0.10 ต่อปี เช่นกัน ซึ่งในการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจากการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งนี้ จะทำให้มีสมาชิกกองทุนฯ ได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยทันทีจำนวน 185,310 คน จะทำให้สตรีลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ไปจนกว่าประกาศฉบับนี้จะยกเลิก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ได้ใช้สิทธิของตนเอง โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ได้ในเวลาราชการ