วอนรัฐให้ “ของขวัญวันเด็ก” กับกลุ่มเด็ก G นักเรียนไร้สัญชาติ


องค์กรเครือข่ายด้านชาติพันธุ์และสถานะบุคคลฯ​ วอนรัฐให้ “ของขวัญวันเด็ก” กับกลุ่มเด็ก G นักเรียนไร้สัญชาติกว่า 9 หมื่นคน เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ลดเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต สกัดโรคไร้พรมแดน


 

           ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่กิจกรรม “นับเราด้วยคน เรียนรู้ด้วยใจก้าวไปพร้อมกัน” ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โดยร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. ณ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 

 

           นายวิวัฒน์ ตามี่ มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ (พชช.) กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ องค์การแพลน อินเตอรเนชั่นแนล อิงค์ ประเทศไทย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิแอ๊ดดร้าไทยแลนด์ มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เครือข่ายโรงเรียนชายแดน ได้ร่วมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการเพิ่มกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเข้าสู่กองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(เด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G) ครั้งที่ 3 เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นของขวัญให้กับเด็กที่ไร้สิทธิ จำนวนกว่า 90,000 คน

 

 

           นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ขอเสนอให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขตามที่กำหนดไว้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู และการควบคุมป้องกันโรคกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (นักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยตัวอักษร (G)) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. เร่งดำเนินการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่เด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยตัวอักษร (G)  ที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลแล้วไม่ได้ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเด็กที่เคยได้รับสิทธิไปแล้วในอดีต 2.ขอให้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขายบัตรประกันสุขภาพในราคาถูกให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่ม G ที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ(คืนสิทธิ) และกลุ่มคนต่างด้าวอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ถ้วนหน้า และยังเป็นการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด และแก้ไขปัญหาหรือแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่หน่วยบริการ โดยขอให้อนุมัติในหลักการในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอื่น และขอนุมัติเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณประจำปี 2563 สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิกลุ่มใหม่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 90,640 คน

 

 

           ด้าน นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G หรือ เด็กรหัส G ซึ่งหมายถึงเด็กที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่อยู่ในระบบการศึกษาของไทย แม้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขได้ทำให้เด็กรหัส G กว่า 90,000 คน ซึ่งเป็นความเสี่ยงทางสุขภาพต่อทั้งเด็กไทย และเด็กรหัส G เอง เพราะโรคนั้น “ไร้พรมแดน” สามารถติดต่อและแพร่กระจายได้แม้เด็กคนนั้นจะมีสถานะทางทะเบียนหรือไม่

 

 

           “เพื่อให้เด็กรหัส​ G​ ได้เข้าถึงการมีสุขภาวะ​ สสส.จึงสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ พัฒนาความรู้ เชื่อมประสานหน่วยงานต่างๆ และการสนับสนุนนวัตกรรมในพื้นที่นำร่องเพื่อทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่​ 1. การพัฒนาและพิสูจน์สิทธิสุขภาพ 2.การเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและละเอียดอ่อนต่อมิติชาติพันธุ์​ เช่น​ ล่ามชุมชน​ สื่อสุขภาพภาษาชาติพันธุ์ 3.การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม​ต่อพัฒนาการของเด็กรหัส​ G 4.ส่งเสริมความเข้มแข็งและการตระหนักในคุณค่าตัวเอง​ และการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กรหัส G และเครือข่ายผู้ปกครองให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น รวมถึงการรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมที่​สร้างสรรค์โดยอาศัยมิติทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ​ สอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพ เช่น อนามัยเจริญพันธุ์ เหล้า บุหรี่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเครือข่ายพี่น้องชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน” นางภรณี กล่าว