กสอ. ติดปีกนักออกแบบหน้าใหม่ “สานฝันสู่ New Creative Entrepreneur”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าติดปีกให้กับนักออกแบบหน้าใหม่ กับโครงการ “สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตั้งเป้า 50 ราย หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท


 

          นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นหน่วยงานที่ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ การสร้างนักออกแบบในเชิง DesignและInnoneering และการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับนักออกแบบไทยให้เกิดสินค้าและบริการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ การยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก โดยการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเชิง Design และนวัตกรรม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่การเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นระดับอาเซียน ผ่านกลยุทธ์สร้างพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้แนวคิด ดีสเปซ (DSpace) ดีไซน์ (Design) ดีเวลลอป (Developed) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างครบวงจรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value Creation) ตั้งแต่กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า การเชื่อมโยงสู่เครือข่าย (Supply Chain) ทั้งภาคการผลิตและธุรกิจ การต่อยอดสู่ช่องทางการค้า รวมทั้งการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

 

          ดังนั้น กสอ. จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai – IDC) เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น โดยส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) พร้อมทั้งยกระดับการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางการออกแบบในระดับอาเซียน โดยขณะนี้มีผู้เข้ารับบริการผ่านศูนย์ Thai-IDC กว่า 1,300 คน ออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 400 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 94 ล้านบาท

 

 

          โครงการ “สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur” ภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสากรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 นั้น เป็นการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และพัฒนานักออกแบบดังกล่าวให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ “ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์” ที่มีต่อธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับสินค้าและบริการ

 

          “โครงการนี้จะมีทั้งหมด 7 กิจกรรม คือ 1) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบ 4) การศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโรงงาน Creative Industry 5) การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมจากนักออกแบบสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ 6) การให้คำปรึกษาเชิงลึกในการสร้างต้นแบบ และ 7) การทดสอบตลาดจำหน่ายสินค้าในประเทศ โดยระยะเวลาการดำเนินงานจะมีไปจนถึงกันยายน 2563 คาดว่าเมื่อจบโครงการจะเกิดนักออกแบบที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup Designer) จำนวน 50 ราย คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท” นายณัฐพล กล่าว

 

 

        ทั้งนี้ มีตัวอย่างของนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักออกแบบมืออาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น New Creative Entrepreneur โดย นายศุภพงศ์ สอนสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน บริษัท เจิดดีไซน์แกลเลอรี่ จำกัด ได้กล่าวถึงการจุดประกายความคิดอย่างนักออกแบบมืออาชีพว่า นักออกแบบที่ดีควรนำธุรกิจ ถ้าเป็นธุรกิจสร้างสรรค์เราควรเป็นคนนำไม่ใช่ปล่อยให้การตลาดนำและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของนักออกแบบก็คือการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและดีไซน์เทียบชั้นสากล ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด ทั้งนี้ อยากฝากให้นักออกแบบรุ่นใหม่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

 

          ด้าน นายกิตติพงษ์ เดชคูหะภูมิพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท พาราวู้ด ดีไซน์ อินดัสทรีส์ จำกัด กล่าวถึงการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น New Creative Entrepreneur ว่า กว่าที่บริษัทจะประสบความสำเร็จถึงจุดนี้ได้ ก็ต้องมีการปรับตัวหาทางรอดในหลาย ๆ วิธี โดยวางยุทธศาสตร์ เพื่อให้แข่งขันได้ในยุคที่มีการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ คุณภาพคือหัวใจหลักของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและอยู่ได้อย่างยั่งยืน แม้ในตลาดนั้น ๆ จะมีคู่แข่งดุเดือดแค่ไหนก็ตาม

 

          สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2367 8225 หรือ www.thai-idc.com และ Line@ : Thai-IDC