พช. เสริมแกร่งขุนคลังทั่วประเทศ เน้น “เข้าใจ โปร่งใส ปฏิบัติได้จริง”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562 เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้จริง

 

 

          นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

          นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้มาเป็นประธานในวันนี้ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานว่า ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ชัดเจนเป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจรับความรู้ ทำความเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง เป็นการสนับสนุนให้งานของกรมการพัฒนาชุมชน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

          ทั้งนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 300 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และแนวทางการกำหนดราคากลาง โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ด้านบัญชี และด้านพัสดุ

 

 

          “กรมการพัฒนาชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายหลังจากการอบรมกลุ่มเป้าหมายทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสนับสนุนให้งานของกรมการพัฒนาชุมชน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ผู้ตรวจราชการกรมกล่าว