ประธานสภาสตรีฯ ย้ำ “พลังสตรี สร้างสุขชุมชน” หนุนสร้างโอกาสหญิงไทยร่วมพัฒนาประเทศ

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ บรรยายพิเศษ “พลังสตรี สร้างสุขในชุมชน” ในพิธีเปิดโครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน” ย้ำชัด กองทุนฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพของสตรี ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังสตรีเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “พลังสตรี สร้างสุขในชุมชน” มีสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ภาคกลาง กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 - 13 อิมแพค เมืองทองธานี

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สตรี change for good” พร้อมกล่าวด้วยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัด “โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสตรีซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ในระดับพื้นที่ ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการดำเนินงานกองทุนฯ ในอนาคต อีกทั้งโครงการในครั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในช่องทางส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนฯ ได้มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน OTOP CITY 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2562 อีกด้วย

 

 

          ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพส.จ.) คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี . และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น 4 ภาค โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานกองทุนฯ ระดับจังหวัด การจัด work shop ประสบการณ์ความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจำหน่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนฯ ในงาน OTOP City 2019 การจัดเวทีเสวนาจังหวัดที่บริหารจัดการหนี้ดีเด่น รวมทั้งการมอบเกียรติบัตรจังหวัดที่นำเสนอผลการ work shop ประสบการณ์ความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนฯ รุ่นละ 5 รางวัล และจังหวัดที่บริหารจัดการหนี้กองทุนฯ ดีเด่น 10 จังหวัด

 

 

          ขณะที่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังสตรี สร้างสุขในชุมชน” พร้อมกล่าวด้วยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือ สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับสิทธิและความเสมอภาคของสตรีมีมากขึ้น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงเป็นแหล่งทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านเงินทุนหมุนเวียนด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินสูงสุดโครงการละ 200,000 บาท เปิดโอกาสให้สตรีได้มีการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งทุนในการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีผ่านเงินอุดหนุน

 

 

          ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 - 2562 กองทุนฯ  ได้จัดสรรงบประมาณในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 4,892,180,640 บาท มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 39,003 โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน 753,704,746 บาท มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 11,935 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) เพื่อช่วยให้สมาชิกมีทุนในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ สถาบันครอบครัวอยู่พร้อมหน้า ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น สตรีได้รับการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี ทำให้เกิดการยอมรับจากสังคม และสามารถนำไปสู่การสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

 

          “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปรียบเสมือนกองทุนแห่งลมหายใจของสตรี เพราะเป็นกองทุนเพื่อสตรี โดยเฉพาะสตรีที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถสนับสนุนสตรี ทั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ สร้างพลังของสตรีให้เกิดขึ้นและมีความเข้มแข็งที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงต่อไป” ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวย้ำ