สอนเด็กอย่างไร 'โตไปไม่คอร์รัปชัน'

สอนเด็กอย่างไร 'โตไปไม่คอร์รัปชัน'

 

การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศที่ได้ผลที่สุด โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มสอนให้เด็กรู้จักและเริ่มสร้างพื้นฐานความดี 5 ประการนี้ ได้แก่

 

1.ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)

 

โดยไม่ต่อว่าเด็กอย่างรุนแรงเมื่อเด็กเล่าความจริง ให้คำชื่นชมที่เด็กที่ยอมเปิดเผยความจริงแม้ว่าความผิดนั้นจะรุนแรงก็ตาม สอนให้เรียนรู้สิทธิของตนเองและคนอื่น ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น การหยิบยืมของไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเท่านั้น

 

2.การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)

 

โดยให้คำชื่นชมเมื่อเด็กรับผิดชอบ อาสาและเสียสละต่อเรื่องส่วนรวม ชี้ให้เห็นคุณค่าในตนเองเมื่อเด็กมีเมตตากรุณามีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว พาเด็กและครอบครัวออกไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติที่มีต่อชีวิตมนุษย์

 

3.ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)

 

โดยรับฟังความคิดเห็นของเด็กโดยไม่ด่วนตัดสิน เปิดใจรับฟังโดยไม่รีบแนะนำ สอนความสำคัญของการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น สร้างค่านิยมการพิทักษ์ความยุติธรรมและความถูกต้องแม้ไม่มีใครมองเห็น สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กที่ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องและปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าในสังคม

 

4.การกระทำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)

 

โดยฝึกเรื่องระเบียบวินัยตั้งแต่ยังเด็ก มีการทำตารางการใช้ชีวิตภายในบ้าน การจัดตารางเรียนเอง มอบหมายหน้าที่ภายในบ้านให้ฝึกรับผิดชอบตามระดับพัฒนาการ ให้คำชื่นชมเมื่อสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ดี ให้คำชื่นชมเมื่อกล้ายอมรับผิดและยินดีแก้ไขในสิ่งผิด การลงโทษของผู้ปกครองควรใช้วิธีการ ตัด งด ลด ของชอบ แทนการลงโทษด้วยวิธีรุนแรง

 

5.การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation)

 

 

 

โดยสอนลูกให้รู้จักบังคับตัวเองให้มีความพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น ฝึกความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบาก เป็นตัวอย่างที่ดีในความไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ของอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รู้จักพอ เน้นคุณค่าของความพยายามของลูกมากกว่าผลสำเร็จปลายทาง

 

สุดท้ายแล้ว การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครองจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการปลูกฝังจิตสำนึกและระบบคุณค่าความคิดความเชื่อ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมและให้เด็กได้เป็นผู้ปฏิบัติเอง คิดเอง ทำเอง และขบคิดแก้ปัญหาเอง จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

 

#9ธันวาคม #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล #โตไปไม่คอร์รัปชัน #กรมสุขภาพจิต

 

//................

                หมายเหตุ : เพจ "กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

                https://www.facebook.com/THAIDMH/

 

                อินโฟhttps://bit.ly/341PjSw

                บทความ https://bit.ly/2YtANSq

 

//................