ข่าวดี! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบเจ้าพนักงานฯ พื้นที่ชายแดนใต้ 70 อัตรา

 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 70 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท รับสมัคร 17 ธันวาคม 2562 ถึง 9 มกราคม 2563


 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอัตราว่าง 70 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ ในอัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

 

 

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทาง เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน หรือที่เว็บไซต์ http://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 2. เครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ 3. ระบบ Internet Banking (KTB netbank / Krungthai NEXT) แล้วเลือก Company Code "9183" เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียม และสามารถเข้าตรวจสอบสถานะของการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงินที่เว็บไซต์ http://cdd.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อ "ตรวจสถานะการสมัครสอบ"

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 9 มกราคม 2563 และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักสูตรอนุปริญญาของสถานศึกษาใด ก็จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หรือ http://cdd.thaijobjob.com

 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหลักสูตรและวิธีการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ใช้วิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัยจำนวน 100 ข้อ และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดย กรมฯ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป ซึ่งผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบได้คะแนนการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

ด้านการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมของการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงสุดลงมาตามลำดับ ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้จะเป็นอันยกเลิก

 

ทั้งนี้ขออย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการต่างๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือรู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือสามารถส่งสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้ เพราะกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบแข่งขันตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย "ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม" อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงาน

 

“หากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งมาที่กรมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 06-3265-5788 หรือ 08-9177-4741 หรือที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัยสำหรับคนที่เป็นข้าราชการอย่างเด็ดขาด” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย