พช. ส่งมอบ “พัฒนากร” รุ่น 111 ฝึกอบรมภาคสนาม ณ เมืองดอกบัวงาม


กรมการพัฒนาชุมชนส่งมอบพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 จำนวน 102 คน ฝึกอบรมภาคสนาม ณ จังหวัดอุบลราชธานี เรียนรู้หัวใจ “นักพัฒนา” น้อมนำหลักปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ยึดแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ส่งเสริมให้ชุมชนอยู่อย่างพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


 


          นายเธียรชัย  พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบ ในพิธีส่งมอบพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 จำนวน 102 คน เพื่อฝึกอบรมภาคสนาม ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานส่งมอบ พร้อมด้วย นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี  ทีมพี่เลี้ยงภาคสนามของกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี  ทั้งนี้ พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 ได้เริ่มฝึกประสบการณ์ในพื้นที่ ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีชาวบ้านเกษมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

          นายเธียรชัย  พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า การฝึกอบรมภาคสนามของพัฒนากรก่อนประจำการ ต้องไปกิน – นอน อยู่กับครัวเรือนรับรอง เป็นการสร้างศรัทธาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลนั้น มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติงานของพัฒนากรใหม่ทุกคน จึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและจดจำสิ่งที่ดีที่ได้รับจากครัวเรือนรับรอง และหมู่บ้านที่ตนเองไปอาศัยอยู่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานโดยต้องมีคุณลักษณะสำคัญ ได้แก่ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน มีความสามารถในการสร้างศรัทธาแก่ประชาชน หมั่นออกพบปะพูดคุยกับประชาชน และให้ความรู้แก่ประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชน โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้คนในชุมชนได้ร่วมแรงกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็นประชากรที่มีคุณภาพ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

 

 

 

          ขณะที่ นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าได้รับมอบหมายจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้มาเป็นตัวแทนส่งมอบพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 จำนวน 102 คน ในครั้งนี้ ทั้งนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ฝากให้พัฒนากรก่อนประจำการทุกคนตระหนักว่า การลงฝึกปฏิบัติงานภาคสนามเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของพัฒนากรก่อนประจำการ ในการได้เรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทภารกิจสำคัญ โดยนำองค์ความรู้ หลักการ และภาควิชาการไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ฝึกงาน และนำไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีไปสู่ชุมชน ทั้งนี้ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของกรมการพัฒนาชุมชน คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ส่งเสริมให้ทุกชุมชนอยู่อย่างพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนากรทุกคน คือ กลไกสำคัญที่จะสานต่อปณิธานในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน และตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน

 

 

 

          “ระยะเวลา 17 วัน พัฒนากรก่อนประจำการต้องมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตนักพัฒนาอย่างเข้มแข็ง อดทน ปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่าง ยึดมั่นในระเบียบวินัย ให้เกียรติ อ่อนน้อม และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากชุมชนและพัฒนากรรุ่นพี่ที่พร้อมจะเป็นต้นแบบถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นนักพัฒนาที่ยึดปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต้องมีความมุ่งมั่น จริงใจ จริงจัง ผนึกกำลังร่วมกันสร้าง ‘ศรัทธาที่เดินได้’ รุ่นใหม่ เพื่อสานต่องานพัฒนาชุมชนให้ต่อเนื่องและทำงานร่วมกับประชาชนตลอดไป” ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าว