2 ส.ว.ใหม่ ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมวุฒิสภา รับวันลอยกระทง

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  2 ส.ว.ใหม่ กล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา


 

          ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ที่อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ และ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่ แทนพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา พร้อมกันนี้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ และ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา

 

 

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้ 1.พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ 2.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ  ขณะที่ นายอภิชาติโตดิลกเวชช์ เป็นอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย