ประธานสภาสตรีฯ ร่วมหล่อพระพุทธรูป ไปประดิษฐาน ณ ประเทศภูฏาน


ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป ณ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดวังชิลโล ประเทศภูฏาน


 

          ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดวังชิลโล ประเทศภูฏาน

 

 

          ทั้งนี้ การหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้ วัดพระศรีอารย์ต้องการยกย่องสตรีไทยที่มีความสวยงามทั้งกิริยา มารยาท วาจาไพเราะอ่อนหวาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นำ ซึ่งเข้ากับยุคพระศรีอารย์ แต่เนื่องจากทางวัดไม่สามารถเชิญสตรีทั้งประเทศมาร่วมงานพิธีหล่อพระพุทธรูปได้ จึงได้กำหนดเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของสตรีทั้งประเทศ เป็นประธานการหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้

 

 

          วัดพระศรีอารย์ ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2275 ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา มีอายุกว่า 280 ปี มีโบสถ์ทองคำที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันก่อสร้างใช้เวลากว่า 37 ปี ปัจจุบันมีพระครูวิทิตพัฒนโสภณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เยาวชนสามารถแสดงปาฐกถา บรรยายธรรม จัดค่ายพุทธบุตร เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และได้รับพระราชทานรางวัลด้านการบรรยายธรรม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ