กต. อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ร.10 ทอดถวายครั้งแรกที่เวียดนาม


นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  ประธานคณะโครงการกฐินพระราชทานฯ ร่วมด้วย นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และคณะ ได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหวั่งเอิน กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม


 

          นายฐาปน กล่าวกว่า พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 นอกจากเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาแล้ว ยังถือว่าเป็น ‘ทูตทางวัฒนธรรม” ที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนสู่ประชาชน สร้างสัมพันธไมตรีและความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างกัน โดยเฉพาะวัดหวั่งเอิน แห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวเวียดนามและชาวไทยแห่งสำคัญในกรุงฮานอยซึ่งให้การต้อนรับคณะผู้เชิญผ้าพระกฐินพระราชการอย่างอบอุ่น สนับสนุนและร่วมการจัดพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติ

 

 

 

          พิธีเริ่มขึ้นโดยประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเชิญผ้าไตรพระราชทานเดินเข้าพระอุโบสถและเริ่มประกอบพิธีสงฆ์ตามลำดับ  เมื่อเสร็จพิธีแล้วคณะทั้งหมด พร้อมกันสักการะสถูปขนาดใหญ่ที่บรรจุอัฐิของ พระทิช ดึ๊ก หยวด พระสังฆราชพระองค์แรกของเวียดนาม และสถูปที่บรรจุอัฐิของพระครูคณาสัมนาจารย์ (บิ่ง เลือง) อดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยในบริเวณ “สวนพระ”ด้วย 

 

          ทั้งนี้ วัดหวั่งเอิน (Hoang An Pagoda) ตั้งอยู่เขตเตย โห่ กรุงฮานอย   สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 11 (ราวปี ค.ศ. 1019 – 1088 หรือ พ.ศ. 1562 – 1632) ในสมัยราชวงศ์เล ถือเป็นวัดนิกายมหายานที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในกรุงฮานอย  วัดหวั่งเอินมีความสำคัญคือเป็นสถานที่อุปสมบทของพระสำคัญของคณะสงฆ์เวียดนาม  หนึ่งในนั้นคือ พระทิช ดึ๊ก หยวด (Thich Duc Nhuan) พระสังฆราชพระองค์แรกของเวียดนาม (พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2536) วัดหวั่งเอิน ได้รับการรับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามให้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบัน        พระทิช ด่าว มิงห์  (Thich Dao Minh) ซึ่งเป็นลูกศิษย์รูปสุดท้ายของพระสังฆราชพระองค์แรกของเวียดนามเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน  

 

 

          ปัจจุบัน โครงการกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ได้ขยายจากประเทศเพื่อนบ้าน สู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตลอดจนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา เป็น “สะพานเชื่อมวัฒนธรรมและไมตรีจิต” ที่นับวันจะแน่นแฟ้น และทรงคุณค่าทบทวี