เชิญร่วมงานนำเสนอผลการวิจัย ‘ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ของไทย’

เชิญร่วมงานนำเสนอผลการวิจัย ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ของไทย

 

                เชิญร่วมกิจกรรม การประชุมครั้งสุดท้าย ของ โครงการวิจัย สกว. พบกับผลงานวิจัย ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ของไทย : หมุดหมายที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2475-2550นำเสนอผลงานวิชาการ ศิลปะ 5 แขนง “วรรณศิลป์-ทัศนศิลป์-สังคีตศิลป์-ศิลปะการละคร-ภาพยนตร์” วันที่ 23 พ.ย.2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

เกิดแล้วไม่ยอมดับ : การประชุมครั้งสุดท้ายของโครงการวิจัย สกว. การวิจารณ์ และการเปิดตัวโครงการใหม่

 

สกว. ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการวิจารณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงสิ้นปี 2562 นับเป็นคุณปการอันมหาศาลที่เอื้อให้นักวิชาการรุ่นต่าง ๆ จากศิลปะแขนงต่าง ๆ และจากหลากสถาบัน ได้มาทำงานร่วมกันเป็นเวลาถึง 2 ทศวรรษ เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น สกว. ได้ถูกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปจากการให้ทุนสนับสนุน เป็นการทำงานด้านนโยบายการวิจัย

 

โครงการวิจัย ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ของไทย : หมุดหมายที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2475-2550จึงเป็นโครงการสุดท้ายที่ สกว. ให้การสนับสนุน

 

การประชุมเสนอผลการวิจัยในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จัดได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านของวิชาการที่เกี่ยวกับศิลปะ 5 แขนง วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ สังคีตศิลป์ ศิลปะการละคร และภาพยนตร์ แต่การชุมนุมครั้งนี้มิใช่เป็นการลาจากไปจากเวทีการวิจัย เป็นที่น่ายินดีว่า โครงการต่อไปจะได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

 

ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ ที่จะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaicritic.com/?p=4149 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

8.30-9.00 น.          ลงทะเบียน

9.00-9.05 น.          การบรรเลงซอด้วงเพลง แสนคำนึง

โดย อาจารย์ ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์

9.05-9.20 น.          กวีนิพนธ์เปิดงาน

โดย อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

9.20-9.30 น.          เปิดการประชุมและแนะนำโครงการ

ศ.ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์ หัวหน้าโครงการฯ

9.30-10.15 น.        บทสังเคราะห์งานวิจัย

ศ.ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์ หัวหน้าโครงการ

ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ผู้วิจารณ์

10.15-10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.15 น.     รายงานผลการวิจัย สาขาสังคีตศิลป์

อาจารย์ ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ผู้วิจัยสาขาสังคีตศิลป์

ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน ผู้วิจารณ์

11.15-12.00 น.     รายงานผลการวิจัย สาขาทัศนศิลป์

อาจารย์ สุริยะ ฉายะเจริญ ผู้วิจัยสาขาทัศนศิลป์

รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล ผู้วิจารณ์

12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น.     รายงานผลการวิจัย สาขาศิลปะการละคร

ผศ.ดร.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ ผู้วิจัยสาขาศิลปะการละคร

ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ ผู้วิจารณ์

13.45-14.30 น.     รายงานผลการวิจัยสาขา สาขาวรรณศิลป์

นางสาวอรพินท์ คำสอน ผู้วิจัยสาขาวรรณศิลป์

ศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ ผู้วิจารณ์

14.30-15.15 น.     รายงานผลการวิจัย สาขาภาพยนตร์

อาจารย์อัญชลี ชัยวรพร ผู้วิจัยสาขาภาพยนตร์

รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี ผู้วิจารณ์

15.15-15.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-16.00 น.     การบรรยายในหัวข้อ เกินจากกรอบของโจทย์วิจัย

ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ

16.00-16.20 น.     อภิปรายสอบถามทั่วไปและปิดการประชุม

16.20-16.30 น.     แนะนำโครงการใหม่ 13 ตุลาคม 2559 กับความเบ่งบานของศิลปะไทย

โดยผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

//................

CR : เพจ "TRF Criticism"

https://www.facebook.com/thaicritic/

//................