“พช.” จับมือ “สภาพัฒน์ฯ” เร่งพัฒนา จปฐ. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาระบบการรายงานผลของ จปฐ. ผ่านระบบ TMAP และ TMAPlogbook เพื่อให้ชัดเจน ใช้งานง่าย สนับสนุนการพัฒนาได้อย่างแท้จริง


 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ร่วมประชุมหารือกับ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในประเด็นการออม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และภาวะหนี้สินของพี่น้องประชาชน ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

          ดร.วันฉัตร สุวรรณกิติ กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาระบบการรายงานผลของ จปฐ. ผ่านระบบ TMAP และ TMAPlogbook ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้ข้อมูล จปฐ. ถูกนำเสนอในภาพรวมทั่วทั้งประเทศได้อย่างชัดเจน ใช้งานง่าย และสามารถหยิบใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งขณะนี้ ทางสภาพัฒน์ฯ ได้ร่วมกับ NECTEC จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน แบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ใน 20 จังหวัดนำร่อง โดยจะนำข้อมูล จปฐ. มาใช้ในการดำเนินงานให้สำเร็จ และสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาได้อย่างแท้จริง

 

 

          อธิบดี พช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวนี้ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในแต่ละครัวเรือนได้อย่างตรงจุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกทั้ง การนำเสนอข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบ TMAP logbook จะทำให้ข้อมูล จปฐ. มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาคี ภาคเอกชน ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปแน่นอน