เชิญร่วมงานเสวนา ‘รำลึก 90 ปี ชาตกาล เสถียร โพธินันทะ’

เชิญร่วมงานเสวนา รำลึก 90 ปี ชาตกาล เสถียร โพธินันทะ

 

เชิญร่วมงานเสวนา รำลึก 90 ปีชาตกาล เสถียร โพธินันทะวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ได้รับยกย่องว่าเสมือน ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่อุทิศตนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไม่แบ่งแยกนิกาย เปรียบดังพุทธทาสอีกคนหนึ่ง อีกทั้ง พุทธทาสภิกขุ กับ อาจารย์เสถียร โพธินันทะ มีการติดต่อสัมพันธ์กันทางธรรมอยู่ระยะหนึ่ง ดังปรากฏเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นจดหมายโต้ตอบ ระหว่าง พุทธทาสภิกขุและอาจารย์เสถียร จำนวน 18 หน้า http://archives.bia.or.th/ และมีหนังสือผลงานอาจารย์เสถียร ที่ส่งมาถวาย พุทธทาสภิกขุ อีกส่วนหนึ่ง

 

พุทธทาสภิกขุ กล่าวไว้เป็นมรดกธรรมว่า พุทธทาสยังคงอยู่ หากทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแล้ง ทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันวาระครบรอบ 90 ปีอาจารย์เสถียร โพธินันทะ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจเสถียร โพธินันทะ จัดกิจกรรม รำลึก 90 ปีชาตกาล เสถียร โพธินันทะในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม 2562

 

พบกับการเสวนา รำลึก 90 ปีชาตกาล เสถียร โพธินันทะวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

ลงทะเบียนร่วมฟังเสวนาได้ที่ http://register.bia.or.th/query.php?act_id=4488

 

กำหนดการ

13.00 -13.30 น.                    ลงทะเบียน

13.30 – 14.00 น.                   บทเพลงแห่งอารยธรรมมังกร โดย น้ำทิพย์ กู่เจิ้ง

14.00 – 14.50 น.                   ปาฐกถา เปิดประตูสู่พุทธศาสนามหายาน

                                                                โดย อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน

15.00 – 17.00 น.                   เสวนา การขับเคลื่อนขบวนการพุทธศาสนาในยุคกึ่ง
                                                      พุทธกาล  

                                            ร่วมเสวนาโดย

                                                                                   พระไพศาล วิสาโล

                                                                                   คุณอนุรุธ ว่องวานิช

                                                                                   นพ.บัญชา พงษ์พานิช

                                                                                   คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์

17.00– 17.20 น.                   สรุปปิด โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

 

 

//................

                หมายเหตุ : เสวนา รำลึก 90 ปีชาตกาล เสถียร โพธินันทะ

https://www.facebook.com/events/2551951571526157/ 

                หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives

https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/ 

//................