กสอ. รุก ขยายเครือข่ายศูนย์ SSRC ทั่วประเทศ ยกระดับเอสเอ็มอี ยุค 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โชว์ศักยภาพปฏิบัติการของศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center: SSRC) รุกขยายเครือข่าย รวม 28 หน่วยงาน ขยายจุดให้บริการ 270 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเอสเอ็มอี กว่า 66,000 ราย พร้อมโรดโชว์ 3 ภูมิภาค เพิ่มองค์กรเครือข่าย หนุนเอสเอ็มอีเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรับเทคโนโลยีใหม่ยุค 4.0

 

           นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี  (SME Support & Rescue Center: SSRC) ว่า  ขณะนี้ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินการของศูนย์ SSRC ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นให้กับเอสเอ็มอี ผ่านระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านการเงิน การพัฒนาระบบการผลิต โดยการให้บริการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งสามารถให้บริการกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผ่านหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน รวมแล้ว 28 หน่วยงาน ที่มีความพร้อมให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ จากสาขาหรือและหน่วยงานในสังกัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ 270 แห่ง โดย กสอ. เป็นศูนย์กลางการประสานงานร่วมกับเครือข่ายทั้งหมด ทำให้เกิดการขยายการให้บริการและการแก้ไขปัญหาให้กับเอสเอ็มอีให้ครอบคลุมได้ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ศูนย์ SSRC ยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงระบบการให้บริการของภาครัฐและสถาบันการเงินได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

           ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้บริการศูนย์ SSRC ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาขอรับบริการแล้ว จำนวนกว่า 66,000 ราย โดยเป็นการขอรับการช่วยเหลือด้านการเงินสูงถึง 76% คิดเป็นจำนวนกว่า 50,000 ราย และยังมีเอสเอ็มอีที่ขอรับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกว่า 6,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนทั้งหมด รวมถึงการขอรับการสนับสนุนด้านการตลาดกว่า 4,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนทั้งหมด

 

 

           นายภาสกร ยังกล่าวอีกว่า กสอ. ให้ความสำคัญในการขยายเครือข่ายในเชิงรุก เพื่อการให้บริการสนับสนุนเอสเอ็มอีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการประสานงานระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง ในพื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) พื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

 

 

           สำหรับแนวทางการให้บริการของศูนย์ SSRC นั้น เป็นกลไกในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการตลาด รวมทั้งสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 โดยให้เอสเอ็มอีมีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อการต่อยอดธุรกิจและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยผ่านกองทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอี 2,000 ล้านบาท สินเชื่อประชารัฐเพื่อ Micro SME (Micro SME Loan) สินเชื่อ SME Transformation Loan 15,000 ล้านบาท และ กองทุนนวัตกรรม 2,500 ล้านบาท นายภาสกร กล่าวทิ้งท้าย

           ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.smessrc.com หรือ ขอรับบริการผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center: SSRC) ทั่วประเทศ Call Center 1358, www.facebook.com/smessrc, Line Official: smessrc