อ่าน “ผอ.หอศิลปกรุงเทพฯ” แจงยิบ เรียกร้องเหตุถูก “ไล่ออก”

 

“ปวิตร มหาสารินันทน์” ผอ.หอศิลปกรุงเทพฯ ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชน เรียกร้องความเป็นธรรม ถูก “ไล่ออก” ระบุเริ่มจากไม่ผ่านประเมินการปฏิบัติงาน เหตุ กรรมการไม่พอใจการแสดงความเห็นเรื่องงบฯ สนับสนุนจาก กทม.

 

 

         เช้าวันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชน ขอเรียกร้องความเป็นธรรมและโปร่งใส ในการถูก “ไล่ออก” พร้อมแนบลำดับเหตุการณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

         เรื่อง ขอเรียกร้องความเป็นธรรมและโปร่งใส ในการถูก “ไล่ออก”

 

         เรียน เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สื่อมวลชนทุกท่าน

 

         ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ อย่างสม่ำเสมอ ทําให้ปัจจุบันนี้มีผู้เข้าชมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยวันละ 5,600 คน และ ประชาชนจํานวนมากก็กรุณาบริจาคเงิน สมทบทุนช่วยเหลือ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศก็มาร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้รายจ่ายของหอศิลปกรุงเทพฯ ลดลงตามลําดับ จากปี 2560 จํานวน 75 ล้านบาท ปี 2561 จํานวน 63 ล้านบาท และปี 2562 นี้ประมาณการไว้ที่ 48 ล้านบาท ในขณะที่จำนวนผู้เข้าชมงานปีนี้ ประมาณการว่าจะสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือ 1.9 ล้านคน

 

         ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าผมได้ถูกคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ชุดใหม่ (ซึ่งเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หลังจากชุดเก่าหมดวาระเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561) “ไล่ออก” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (โดยให้ปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 30 กันยายน 2562) ซึ่งเหตุผลหนึ่ง (จากการบอกเล่าด้วยวาจา) ก็คือ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่พอใจการแสดงความเห็นของผมเรื่องการสนับสนุน งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน อนึ่ง คณะกรรมการมูลนิธิได้ยื่นข้อเสนอให้ผม “ลาออก” เพราะ“จะสวยกว่าอยู่แล้ว” ซึ่งผมขอปฏิเสธ และขอให้คณะกรรมการมูลนิธิเปิดเผยรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระผม โดยผมได้แนบรายละเอียดลําดับเหตุการณ์และหลักฐาน จดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว

 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ข่าวนี้สู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่แท้จริง จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

         ขอแสดงความนับถือ

 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)