ชุ่มฉ่ำสายฝน วิ่งสายบุญ เพื่อกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เขื่อนขุนด่านฯ

 

กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ (CDF CHARITY RUN 2019) เหล่านักวิ่งสายบุญร่วมงานคับคั่ง ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ณ เขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายก

 

 

          นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลโครงการเดิน วิ่ง แบ่งบัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมืองฯ จ.นครนายก

 

 

 

          นายนิสิต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชมชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียนว่า เป็นวัยที่สำคัญและเหมาะสมในการปูพื้นฐาน จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเป็นกองทุนในการความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม และเมื่อปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัด กิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี และนำเงินกองทุนฯ ไปใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิดถึง 6 ปี โดยได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กเล็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบทไปแล้ว กว่า 98,000 คน รวมเป็นเงินกว่า 120 ล้านบาท

 

 

          ในปี 2562 นี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ (CDF CHARITY RUN 2019) ในวันที่ 22 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการหารายได้สมทบกองทุนฯ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาส และเป็นการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกไปพร้อมกันด้วย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ประเภทฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภทฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร และ ประเภทวีไอพี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากจังหวัดนครนายก รวมทั้งจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 127 ราย อาทิ ธนาคารออมสิน การประปานครหลวง บริษัทไทยเบฟวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ

 

 

          การจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปรายตลอดวันจัดกิจกรรม แต่เหล่านักวิ่งสายบุญต่างวิ่งเข้าเส้นชัยเพื่อรับเหรียญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผู้ร่วมสมัครรวมทั้งสิ้น 5,257 คน แบ่งเป็น ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร จำนวน 393 ราย ประเภท มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 1,294 ราย ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 2,769 ราย และ VIP จำนวน 801 ราย โดยมีรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับ รุ่นฮาล์ฟมาราธอน ชาย 1 ถ้วย หญิง 1 ถ้วย นอกจากนี้ ยังมีถ้วยรางวัลประเภท ฮาล์ฟมาราธอน 30 รางวัล และมินิมาราธอน 30 รางวัล โดยผู้ชนะได้รับรางวัลประเภทถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Half Marathon 21 กิโลเมตร ได้แก่ ประเภทชาย “สมพงษ์   บรรดาศักดิ์” และ ประเภทหญิง “นารี ประดิษฐ์พงษ์”

 

 

 

          “แม้ว่ากองทุนฯ จะเพิ่งจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้องฯ เป็นปีแรก แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าทั้งกันไว้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ และหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทตามเจตนารมณ์ของทุกท่าน รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง และร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการแบ่งปัน สร้างสรรค์ เพื่อสังคมต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว