มท. ปลื้มผลสำเร็จ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ” ยก “บ้านหนองบัว” ต้นแบบ

กระทรวงมหาดไทยชื่นชมความสำเร็จโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มท.3 ยกคณะ พช.ลงพื้นที่เมืองบึงกาฬ ยก “บ้านหนองบัว” เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสู่ความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ติดตาม โครงการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่นคง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบาลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยทำพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” , เปิดป้ายหมู่บ้านต้นแบบแสดงผลสำเร็จของกรมพัฒนาชุมชนฯ ปลูกต้นสิรินทรวัลลีต้นไม้ประจำจังหวัดบึงกาฬ และเยี่ยมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพฯ

 

 

          นายทรงศักดิ์ กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนคือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนและในปี 2562 กรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ด้วยการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 8,780 หมู่บ้านเพื่อสร้างกระแสการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชน โดยผ่านการอบรมสร้างแกนนำพัฒนาหมู่บ้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัวพัฒนาการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน การส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน การประเมินความสุขแบบมีส่วนร่วม และถอดบทเรียนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

 

          พร้อมกันนี้ยังได้ค้นหารูปแบบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่หลากหลายสามารถเป็นต้นแบบของการขยายผล เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวมทั้งได้ดำเนินการยกระดับการพัฒนาสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 878 หมู่บ้านดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอ โดยมีผลความสำเร็จด้านมั่นคง คือ 1.มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 878 หมู่บ้าน 2.มีการจัดทำแผนชุมชนจำนวน 878 หมู่บ้าน 3.มีการบริหารจัดการขยะจำนวน 878 หมู่บ้าน 4.มีกิจกรรมจิตอาสาจำนวน 878 หมู่บ้านด้านมั่งคั่ง 5.มีสัมมาชีพชุมชนจำนวน 878 หมู่บ้าน 6.มีการบริหารจัดการหนี้จำนวน 748 หมู่บ้าน  7.มีการออมจำนวน 878 หมู่บ้าน 8.มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน 878 หมู่บ้านด้านยั่งยืน 9.มีกองทุนสวัสดิการจำนวน 878 หมู่บ้าน 10.ชุมชนปลอดอบายมุขจำนวน 878 หมู่บ้าน 11.มีวิสาหกิจชุมชนจำนวน 878 หมู่บ้าน 12.มีสุขภาวะจำนวน 878 หมู่บ้าน 13.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจำนวน 878 หมู่บ้าน

 

 

          “เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ และเกิดกระแสของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอย่างทั่วถึง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนอันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งองค์กรระดับนโยบายบุคลากรขององค์กรทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าว