ความรู้คู่มิตรภาพ งานเสวนา “ตุรกีในโลกวันนี้ : นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย”

 

นักวิชาการชั้นนำไทย-ตุรกี ร่วมถกในงานเสวนา “ตุรกีในโลกวันนี้ : นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย” “Turkey’s Role in the World Today : Implications for Thailand and Southeast Asia” พร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

 

          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้จัดการสัมมาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Turkey’s Role in the World Today : Implications for Thailand and Southeast Asia” โดยมีคณะนักวิชาการชั้นนำของตุรกี 6 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr. Huseyin Bagci จากมหาวิทยาลัย METU กรุงอังการา Prof. Dr. Tanju Tosun และ Prof. Dr. Gulgun Erdogan Tosun จากมหาวิทยาลัย Ege เมืองอิซเมียร์ Asst. Prof. Dr. Merve Seren จากมหาวิทยาลัย Yildirim Beyazid กรุงอังการา Asst. Prof. Dr. Berk Esen จากมหาวิทยาลัย Bilkent กรุงอังการา และนาง Gulsum Akbulut จากมหาวิทยาลัย METU กรุงอังการา ซึ่งต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งการเมืองระหว่างประเทศ การเมืองภายในประเทศ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง

 

 

 

          การสัมมนาเริ่มต้นขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และนายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล รองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา กล่าวเปิดงาน จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงเสวนา โดยมี ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ การต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ และ ดร. ยาสมิน ซัตตาร์ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ตุรกีศึกษา ดำเนินรายการ

 

 

 

          คณะนักวิชาการตุรกีได้บรรยายสรุปถึงบทบาทของตุรกีในเวทีโลกในปัจจุบัน วิวัฒนาการทางการเมืองภายในของตุรกี การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและพัฒนาการทางการเมืองของไทยและตุรกี ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของตุรกีล่าสุด และภาพรวมของบทบาทของสื่อมวลชนในตุรกี เพื่อประโยชน์ในการช่วยสร้างเสริมความรับรู้และความเข้าใจตุรกีในมิติต่าง ๆ ให้ดีขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมรากฐานความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป นอกจากนี้ คณะนักวิชาการตุรกียังได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

 

 

          โดยก่อนหน้านี้ ได้มีจัดการสัมมนาในหัวข้อเดียวกันที่กรุงเทพฯ ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา โดยมี ศ. ดร. จรัญ มาลูลีม กีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

          ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจากตุรกีได้เดินทางเยือนไทยตามโครงการนำคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนของประเทศตุรกี เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์พัฒนาการเชิงบวกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนโยบายของรัฐบาลไทยผ่านการนำเสนอข่าวโดยสื่อมวลชนตุรกี โดยเป็นการดำเนินการเป็นครั้งที่สอง และต่อยอดจากการดำเนินโครงการครั้งแรกในปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับตุรกี และเปิดโอกาสให้นักวิชาการและสื่อมวลชนตุรกี ซึ่งเป็นบุคคลคุณภาพมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมตุรกี ได้มีประสบการณ์ตรงในพื้นที่และเห็นพัฒนาการและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยและสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่สาธารณะชนตุรกี ผ่านการเขียนบทความหรือการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย - ตุรกี ต่อไป 

 

 

CR : ภาพและ VDO,
Facebook ศูนย์ศึกษาตุรกี Turkish Studies Center,
Facebook คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์