ขอเชิญร่วมงาน “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก”

 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิก , คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร , กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  เชิญชวนบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมงาน "100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก"  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 

 

 

 

กำหนดการ 100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2019
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

กิจกรรม ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

10:00-11:30 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบของที่ระลึกแด่

- พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
- บาทหลวง วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาส อาสนวิหาร
- คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
- ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
- ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 

กิจกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

11:30 -11:35 น. วีดิทัศน์ ประวัติอุชเชนี

11:35-12:30 น. อ่านบทกวี โดย ศิลปินแห่งชาติ พิบูลศักดิ์ ละครพล และไพวรินทร์ ขาวงาม

เสวนา “100 ปี ชาตกาล อุชเชนี”  โดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช, ชมัยภร บางคมบาง, พิบูลศักดิ์ ละครพล, ไพวรินทร์ ขาวงาม ดำเนินรายการโดย ปะการัง

 

 

กำหนดการ 100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ห้อง 101, 102, 105 และ 108 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคเช้า

09:30-10:00 น. ลงทะเบียน รับอาหารว่าง

10:00 -10:10 น. ดนตรี

10:10 -10:15 น. วีดิทัศน์ ประวัติ/ผลงานอาจารย์

10:15 -11:00 น. อ่านบทกวี -“กวีรุ่นใหม่ - แรงบันดาลใจจากอุชเชนี” การอ่านบทกวีของคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีของอุชเชนี

- นายภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ นิสิตจุฬาฯ ภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 อ่านบท “ในนิมิต”
- นางสาวฉัตรชนก ชัยวงค์ นิสิตจุฬาฯ ภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 อ่านบท “อัจฉริยะ”
- พิริยะภูมิ หง่อยกระโทก (ชนะเลิศรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี บทกวี ประเภทนักเรียน 2 ปีซ้อน) อ่านบท “สูงค่ากว่ารัตน์รูจี”
- วิศิษฐ์ ปรียานนท์ (ชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทบทกวี นักเขียนรุ่นเยาว์ ) อ่านบท “ขอบฟ้าขลิบทอง”
- รินศรัทธา กาญจนวตี (ชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทบทกวี) อ่านบท “สายธาร”

 

11:00-12:00 น. เสวนา “คิดถึง อุชเชนี กวีที่เรารัก”

อ. วไล ณ ป้อมเพชร, อดุล จันทรศักดิ์, ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ดำเนินรายการโดย ปะการัง

 

 

ภาคบ่าย

 

13:00-13:30 น. ดนตรีโดยชูเกียรติ ฉาไธสง (เจ้าของเพลง “ผิงดาว”)

อ่านบทกวีระลึกถึงอุชเชนี โดยศิลปินแห่งชาติ

- พิบูลศักดิ์ ละครพล
- ไพวรินทร์ ขาวงาม
- ชมัยภร บางคมบาง
- เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

13:35-14:45 น. เสวนา 100 ปี และเปิดตัวหนังสือ 100 ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก  เสวนาโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง, บาทหลวงอนุชา ไชยเดช และ ปะการัง ดำเนินรายการ

 

14:45-15:00 น. ศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งปันถึงอุชเชนี ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานโครงการวรรณศิลป์อุชเชนี มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

CR : Facebook กล่อง อาคุงกล่อง