เชิญชวนร่วมงาน เปิดบ้าน “พช.” “CD Day 2019” ถอดบทเรียนพัฒนาชุมชน

 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ พช. เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลที่มีบุคลากรทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ ทุกวันนี้บุคลากรกว่าเจ็ดพันคนยังคงสืบสานงานพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นต่อการเสริมสร้างความสุขสู่ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์พระราชทาน “ระเบิดจากข้างใน” ที่ยึดปัญหา ความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสุขของประชาชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

          ทุกปี กรมการพัฒนาชุมชน จะจัดงาน “CD Day” หรือ “วันพัฒนาชุมชน” เปิดบ้านพัฒนาชุมชน เพื่อแสดงผลสำเร็จ ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการต่างๆ และทิศทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี

          ในปีนี้กำหนดจัดงาน “CD Day 2019” ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

          นอกจากการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นประจำปีแล้ว กิจกรรมน่าสนใจภายในงานคือการถอดบทเรียนและรายงานความสำเร็จของโครงการต่างๆ อาทิ “ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้” ด้วยโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสัมมาชีพชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

          “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว” ด้วยโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งการพัฒนาคุณภาพและเลื่อนระดับดาว แนวทางการพัฒนา OTOP สู่ความเป็นสากล การผลักดันช่องทางการจำหน่าย OTOP สู่รูปแบบ e- commerce ด้วย OTOP Today การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านต่างๆ จนสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวได้อย่างชัดเจน รวมทั้งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน จากการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก

 

 

          นอกจากนี้ยังมี “กิจกรรมเสวนา” ที่เหล่าผู้มีประสบการณ์หลากหลายมาร่วมกันถ่ายทอด อาทิ หัวข้อ “วิถีพอเพียง สร้างชุมชน สร้างสุข” โดย คำเดื่อง ภาษี ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครูบาคำเดื่อง จ.บุรีรัมย์, สมหมาย เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก และแรม เชียงกา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย จ.กาญจนบุรี, หัวข้อ “OTOP สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีสร้างสุข” โดย ภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ, นารีรัตน์ อุทัยแสงสกุล ประธานเครือข่าย OTOP สระบุรี ผู้จัดการศูนย์ OTOP Complex พุแค สระบุรี และประธานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, สักกฉัฐ ศิวะบวรที่ ปรึกษาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, พงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี ศิลปิน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษบกิจฐานรากและประชารัฐ

 

 

          ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน ที่อยากเชิญชวนให้มาร่วมงาน เพราะกรมการพัฒนาชุมชนตระหนักว่าความสำเร็จของงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงขอเชิญชวนเยี่ยมชมงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนตามเจตนารมณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” เพื่อสร้าง “ความสุขให้ประชาชน”