นักวิชาการ สื่อฯ ตุรกี เยือนจังหวัดชายแดนใต้ เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา นำคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนของประเทศตุรกี เข้าพบผู้บริหารระดับสูง ศอ.บต. ในโอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นทางการ

 

  

 

          นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา นำคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนตุรกี นำโดย Prof. Dr. Huseyin Bagci เข้าพบหารือกับนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคาร ในโอกาสนำนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนของตุรกีเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการจองสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือด้วย โดย ผู้บริหารระดับสูงของ ศอ. บต. ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์และพัฒนาการล่าสุดในพื้นที่ และฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการสำคัญ ต่าง ๆ  

 

 

          นายธีรพงศ์ กล่าวว่า การนำนำคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนตุรกี เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ ศอ. บต. ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศอ.บต. ดำเนินการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารถึงสถานการณ์ภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศโลกมุสลิม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกรอบอาเซียนและโลกมุสลิม การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการส่งเสริมให้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นลำดับจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จนทำให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ของนักลงทุนจากต่างประเทศ 

 

 

          รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประเทศที่มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับประเทศมาเลเซีย การดึงศักยภาพของพื้นที่ดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT และการสร้างความพร้อมสู่การดำเนินงานตามแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 เชื่อมโยงจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้ากับรัฐเปรัค และรัฐกลันตันในประเทศมาเลเซีย เชื่อมโยงทางทะเลไปยังเกาะสุมาตราตอนใต้ในอินโดนีเซีย 

 

 

          ทั้งนี้ คณะนักวิชาการฯ ตุรกีได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของ ศอ. บต. และมีความสนใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยได้สอบถามถึงนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง

 

 

          “การนำคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนของประเทศตุรกี เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พัฒนาการเชิงบวกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนโยบายของรัฐบาลไทยผ่านการนำเสนอข่าวโดยสื่อมวลชนตุรกี และโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ตุรกี โดยเป็นการต่อยอดจากการดำเนินโครงการครั้งแรกในปี 2561 และมุ่งหวังให้นักวิชาการและสื่อมวลชนตุรกี ซึ่งเป็นบุคคลคุณภาพมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมตุรกี ได้มีประสบการณ์ตรงในพื้นที่และเห็นพัฒนาการและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยและสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่สาธารณะชนตุรกี ผ่านการเขียนบทความหรือการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตุรกีทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป”  อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงอังการา กล่าว